PayByPhone

Cookie Policy

Mae PayByPhone yn defnyddio cwcis, picseli, athechnolegau tebyg eraill i gasglu gwybodaeth i ddeall yn well sut rydych ynrhyngweithio â'r Gwasanaethau, i fonitro defnydd cyfanredol gan ein defnyddwyra llwybrau traffig gwe ar ein Gwasanaethau, ac i wella ein Gwasanaethau.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau cwcis arunrhyw adeg drwy agor y “gosodiadau Cwcis” ar waelod ein Gwefan.  Sylwch y gallai cyfyngu ar gwcis effeithio arymarferoldeb ein Gwasanaethau.

Beth yw cwci

Ffeil ddata fach yw cwci sy'n cael eithrosglwyddo i ddisg galed eich cyfrifiadur. Gall PayByPhone ddefnyddio cwcissesiwn a chwcis parhaus yn arbennig i ddeall yn well sut rydych yn rhyngweithioâ'n Gwasanaethau, i fonitro defnydd cyfanredol gan ein defnyddwyr a llwybrautraffig gwe ar ein Gwasanaethau, ac i wella ein Gwasanaethau.

Sut i reoli adileu cwcis

Osdymunwch gyfyngu neu rwystro'r cwcis a osodir gan ein gwefannau, neu yn wirunrhyw wefan arall, gallwch wneud hyn drwy osodiadau eich porwr. Dylai'rswyddogaeth 'Help' yn eich porwr ddweud wrthych sut. Sylwch fodd bynnag ygallai cyfyngu ar gwcis effeithio ar ymarferoldeb ein Gwefan.

Cwcis rydym yneu defnyddio a pham rydym yn eu defnyddio

Darnau bach o ddata yw cwcis y gellir euhymgorffori mewn lluniau ar wefannau PayByPhone, ein Hapiau neu gyfathrebiadaue-bost. Gallant gynnwys trosglwyddo gwybodaeth yn uniongyrchol i ni, i bartiarall ar ein rhan neu i barti arall yn unol â'n polisi preifatrwydd. Mae’nbosib y byddwn yn defnyddio’r technolegau hyn i gydgasglu’r wybodaeth a gasglwnamdanoch.

 

Rhestr Cwcis

Darn bach o ddata(ffeil testun) yw cwci y mae gwefan – pan fydd defnyddiwr yn ymweld â hi – yngofyn i’ch porwr ei storio ar eich dyfais er mwyn cofio gwybodaeth amdanochchi, fel eich dewis iaith neu wybodaeth mewngofnodi. Mae'r cwcis hynny'n caeleu gosod gennym ni a'u galw'n gwcis parti cyntaf. Rydym hefyd yn defnyddiocwcis trydydd parti – sef cwcis o barth gwahanol i barth y wefan yr ydych ynymweld â hi – ar gyfer ein hymdrechion hysbysebu a marchnata. Yn fwy penodol,rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau olrhain eraill at y dibenion canlynol:

 

Cwcis HollolAngenrheidiol

Mae'r cwcis hyn ynangenrheidiol er mwyn i'r wefan weithredu ac ni ellir eu diffodd yn einsystemau. Fel arfer cânt eu gosod mewn ymateb i gamau gweithredu a wneirgennych chi sy'n gyfystyr â chais am wasanaethau, megis gosod eich dewisiadaupreifatrwydd, mewngofnodi neu lenwi ffurflenni. Gallwch osod eich porwr irwystro neu roi gwybod i chi am y cwcis hyn, ond ni fydd rhai rhannau o'r wefanyn gweithio wedyn. Nid yw'r cwcis hyn yn storio unrhyw wybodaeth bersonoladnabyddadwy.


Is-grŵp Cwcis
Cwcis
Cwcis a ddefnyddir
secure.paybyphone.com
Parti Cyntaf
www.paybyphone.com
Parti Cyntaf
_NS, ClientSettings
Trydydd Parti
__cfduid
Trydydd Parti
__cfduid
Trydydd Parti

Cwcis Perfformiad

Mae'r cwcis hyn yn eingalluogi i gyfrifo ymweliadau a ffynonellau traffig fel y gallwn fesur a gwellaperfformiad ein gwefan. Maent yn ein helpu i wybod pa dudalennau yw'r mwyaf alleiaf poblogaidd a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas y safle. Mae'rholl wybodaeth a gesglir gan y cwcis hyn yn agregedig ac felly'n ddienw. Os nafyddwch yn caniatáu'r cwcis hyn ni fyddwn yn gwybod pryd y byddwch wedi ymweldâ'n gwefan, ac ni fyddwn yn gallu monitro ei berfformiad.


Is-grŵp Cwcis
Cwcis
Cwcis a ddefnyddir
paybyphone.com
Cookies de origen

GosodiadauCwcis

Gwasanaethautrydydd parti

Mae PayByPhone yn defnyddio amrywiaeth owasanaethau a gynhelir gan drydydd partïon ar ein Gwefan i helpu i ddarparu einGwasanaethau, megis cynnal ein cyfrif PayByPhone, ac i'n helpu i ddeall ydefnydd o'n Gwasanaethau. Gall y gwasanaethau hyn gynnwys ond heb fod yngyfyngedig ac ni ddylent o reidrwydd fod yn Google Analytics a/neu Braze. Gally gwasanaethau hyn gasglu gwybodaeth a anfonir gan eich porwr fel rhan o gaistudalen we, megis cwcis neu eich cais IP.

Gall ymwelwyr optio allan o nodweddion HysbysebuGoogle Analytics gan ddefnyddio'r Gosodiadau Hysbysebion neu drwy ychwanegynporwr yma https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Gall trydydd partïon cymeradwy hefyd osodcwcis pan fyddwch yn rhyngweithio â Gwasanaethau PayByPhone. Mae trydyddpartïon yn cynnwys darparwyr gwasanaethau mesur a dadansoddi, rhwydweithiaucyfryngau cymdeithasol, a chwmnïau hysbysebu.

 

Cyffredinol

Gallwn ar unrhyw adeg newid neu ddiddymu'rPolisi Cwcis hwn, y Telerau ac Amodau, y Polisi Preifatrwydd, HysbysiadCyfreithiol, neu unrhyw ran arall o'r Gwasanaethau ar unrhyw adeg. Byddwch yncael eich hysbysu am unrhyw newid yn y modd a ddarperir gan gyfraith berthnasolcyn y dyddiad y daw'r newid i rym, gan gynnwys naill ai drwy e-bost neu drwybostio diweddariad o'r fath ar ein Gwefannau. Mae'r holl ddiwygiadau,diweddariadau, addasiadau, amnewidiadau, fersiynau, neu adolygiadau o'r fath yneffeithiol yn syth ar ôl eu postio ar ein Gwefan. Rydych yn cytuno'n benodol idderbyn hysbysiad o newid o'r fath drwy hysbysiad a anfonwyd i'r cyfeiriad postelectronig diwethaf rydych wedi'i ddarparu i ni. Fodd bynnag, os gwneir y newidat ddibenion diogelwch, gallwn weithredu newid o'r fath heb rybudd ymlaen llaw.Os byddwch yn penderfynu nad ydych bellach yn cytuno i dderbyn newidiadau neuhysbysiadau yn electronig, gallwn ganslo neu atal y cytundeb hwn, neu unrhywnodweddion neu wasanaethau o'r Cyfrif a ddisgrifir yma ar unrhyw adeg. Mae pob cyfeiriad yn y Polisi Cwcis hwn at y Telerau ac Amodau, y PolisiPreifatrwydd, yr Hysbysiad Cyfreithiol, ac unrhyw faterion Gwasanaethau eraillyn gyfeiriadau at yr un peth ag y cânt eu diwygio, eu diweddaru, eu haddasu, eudisodli, neu eu hadolygu. Bydd gan bob gair sydd â phrif lythyren a ddefnyddir ondsydd heb ei ddiffinio yn y Polisi Cwcis hwn yr ystyr a roddir iddynt yn y Telerau ac Amodau.

I gael rhagor o wybodaeth am ein harferionpreifatrwydd a manylion cyswllt ar gyfer Swyddog Diogelu Data PayByPhone,gweler ein Polisi Preifatrwydd.

 

CanolfannauCymorth i Gwsmeriaid

Os hoffech chi ar unrhyw adeg gysylltu â nigyda'ch barn am ein harferion preifatrwydd, neu gydag unrhyw ymholiad ynymwneud â'ch gwybodaeth bersonol, gallwch wneud hynny drwy gysylltu â'ncanolfannau cymorth fel y nodir yn ein Telerau ac Amodau a'n PolisiPreifatrwydd.

 

Dyddiad effeithiol: 2022-03-31

Cookies  settings