PayByPhone

Manylion Cerdyn

Mae PayByPhoneTechnologies Inc., neu un o'i is-gwmnïau rydych yn agor eich Cyfrif gyda nhw (“PayByPhone”), yn caniatáu i chi, feldeiliad Cyfrif neu ddefnyddiwr y Gwasanaethau, storio gwybodaeth eich cerdyncredyd neu ddebyd (“Manylion Cerdyn”) gyda PayByPhone i dalu'n hawdd am Sesiynau Parcio heb ail-gofnodi Manylioneich Cerdyn.  Mae'r cytundeb hwn yn rheolisut mae PayByPhone yn storio ac yn defnyddio Manylion eich Cerdyn.  

Darllenwch y cytundeb hwn yn ofalus a chadwch gopi er gwybodaethyn y dyfodol (mae dolen i'r fersiwn diweddaraf ar gael ar ein Gwefan).  Mae'r cytundeb hwn yn berthnasol i unrhyw FanylionCerdyn rydych yn eu storio gyda PayByPhone ac mae'n ychwanegol at y Telerau acAmodau cyffredinol.

1. Cyffredinol

Yn y cytundeb hwn, mae gan dermau sy’n dechrau gyda phriflythyrenyr un ystyr ag yn y Telerau ac Amodau cyffredinol ac fe’u hatgynhyrchir erhwylustod i chi isod:

  • Cyfrif - Y cyfrif gwasanaeth parcio     PayByPhone a agorwyd gennych chi yn yr Ap, ar y Wefan neu drwy ffonio ein     Canolfan Cymorth i Gwsmeriaid.
  • ANPR – Y nodwedd adnabod plât rhif awtomatig     sy’n (1) nodi cerbyd sydd wedi optio i mewn, cyn talu, fel un sydd wedi’i     awdurdodi i barcio yn y cyfleusterau parcio sy’n cymryd rhan ac sy’n     caniatáu mynediad i’r cyfleusterau parcio heb orfod cymryd unrhyw gamau     sydd eu hangen fel arfer i gael gwared ar rwystr i fynediad ac (2) yn     cofnodi'n awtomatig yr amser cyrraedd a gadael o'r cyfleuster parcio sy'n     cymryd rhan, yn cyfrifo hyd yr arhosiad a chost y Sesiwn Parcio at     ddibenion cychwyn taliad.
  • Ap -      Ap symudol talu am barcio PayByPhone ac apiau eraill y gallwn eu     datblygu.
  • Autopass – Y gwasanaeth gan PayByPhone rydych yn     ei ddefnyddio i optio eich cerbyd neu gerbydau i mewn gan ddefnyddio'r Ap,     y Wefan neu ein Canolfan Cymorth i Gwsmeriaid sy'n eich galluogi i dalu'n     awtomatig am barcio yn y gweithredwyr cyfleusterau parcio sy'n cymryd rhan     sy'n cefnogi ANPR.
  • Cardiau –Cardiau credyd a debyd Mastercard®,     Visa®, American Express® a Discover® sy’n     cael eu defnyddio y tu allan o Apple Pay® neu Android Pay®.
  • Dull talu - Dulliau talu derbyniol, gan     gynnwys Cardiau; mathau eraill o gardiau debyd; PayPal; waledi digidol;     unrhyw gardiau credyd neu gardiau debyd a ddefnyddir drwy Apple Pay neu     Android Pay; ac unrhyw ddulliau eraill a dderbynnir yn y dyfodol a     ddewiswch i dalu am y Sesiynau Parcio ar y Cyfrif neu i'w defnyddio gydag     Autopass.
  • Sesiwn Barcio - Unrhyw a phob sesiwn barcio y     gellir talu amdanynt drwy'r Gwasanaeth.
  • Gwasanaeth - Y gwasanaeth a gynigir gan     PayByPhone, gan gynnwys Autopass, sy'n eich galluogi i dalu am barcio yn y     gweithredwyr parcio sy'n cymryd rhan drwy ddefnyddio'ch ffôn yn unol â     thelerau ac amodau'r cytundeb hwn, gan gynnwys defnyddio ein Hap,     Gwefannau, Rhyngwynebau Rhaglennu Apiau, technolegau ôl-system,     cynhyrchion, gwasanaethau, cynnwys, nodweddion, swyddogaethau, apiau,     System IVR, ac unrhyw ddiweddariadau, newidiadau neu ychwanegiadau atynt     yn y dyfodol.
  • Gwefan - Pob gwefan a weithredir gan PayByPhone     gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i https://www.paybyphone.comhttps://www.paybyphone.frhttps://www.paybyphone.co.ukhttps://www.paybyphone.ch, https://paybyphone.de,yn ogystal ag unrhyw olynwyr i wefannau     o'r fath.
  • Telerau ac Amodau - Telerau ac Amodau, gan gynnwys     y Polisi PreifatrwyddPolisi Cwcis, a/neu'r Hysbysiad Cyfreithiol, sy’n cael eu derbyn a’u cytuno gennych     chi pan fyddwch yn agor Cyfrif neu’n defnyddio’r Gwasanaethau, ac sy’n     rheoli eich defnydd o’r Gwasanaethau.

Er bod PayByPhone yn derbynamrywiaeth o Ddulliau Talu, nid yw'r Cytundeb hwn yn effeithio ar bob DullTalu, ond dim ond cardiau credyd a chardiau debyd Mastercard, Visa, AmericanExpress, a Discover.  Mae'r Cytundeb hwnyn cwmpasu unrhyw Fanylion Cerdyn sy'n cael eu storio gyda ni ar hyn o bryd acunrhyw Fanylion Cerdyn y mae’n bosib y byddwch yn eu hychwanegu yn y dyfodol.

2. Storio Manylion Cerdyn

Ar gyfer Gwasanaethau heblaw am Autopass

Nid oes angen storio ManylionCerdyn er mwyn agor Cyfrif neu ddefnyddio'r Gwasanaethau heblaw am Autopass,cyn belled â'ch bod yn darparu Dull Talu amgen a dderbynnir gan PayByPhone yneich awdurdodaeth.  Ni fyddwch yn gallu talu am Drafodyn osnad ydych yn cytuno i storio Manylion Cerdyn na darparu Dull Talu arall.  Hydyn oed os byddwch yn darparu Dull Talu arall, gallwch storio un neu fwy osetiau o Fanylion Cerdyn gyda ni er hwylustod. Mae Storio Manylion Cerdyn yn caniatáu i chi ddewis y Cardiau cysylltiedigyn hawdd fel eich Dull Talu ar gyfer Sesiynau Parcio yn y dyfodol heb nodi eumanylion llawn bob tro.  

Nid yw'n newid agweddau eraill areich perthynas â PayByPhone.  Erenghraifft, p'un a ydych yn storio Manylion eich Cerdyn ai peidio, bob tro y byddwchyn defnyddio'r Cyfrif neu'r Gwasanaethau ac eithrio Autopass i dalu am sesiwnbarcio, byddwn yn eich hysbysu o swm y Trafodyn a byddwch yn dewis y Dull Taluar gyfer y Trafodyn a'n hawdurdodi i godi'r swm ato.  Nid ydym yn dechrau prosesu taliad nes bod ycamau hyn wedi'u cwblhau.  Hefyd, chisy'n parhau i fod yn gyfrifol am sicrhau bod y Dull Talu a ddewiswyd yn ddilysa bod ganddo ddigon o arian.

Gallwch ychwanegu Manylion Cerdynpan fyddwch yn agor eich Cyfrif, pan fyddwch yn talu am Drafodion neu panfyddwch yn golygu opsiynau talu yn eich gosodiadau dewisiadau.  Drwy ychwanegu Manylion Cerdyn, rydych yn einhawdurdodi i storio'r Manylion Cerdyn hynny i'w defnyddio yn nes ymlaen.  Os byddwch yn ychwanegu Manylion Cerdyn hebdalu am Drafodyn, byddwn yn rhedeg trafodyn sero doler i ddilysu bod Manylion yCerdyn yn ddilys ac efallai y byddwch yn gweld y gweithgaredd hwn ar eichcyfriflen cerdyn credyd neu gerdyn debyd.

Ar gyfer Autopass

I optio cerbyd neu gerbydau imewn i Autopass, rhaid i chi storio Manylion Cerdyn.   Nid yw Dulliau Talu Eraill ar gael gydagAutopass.  Os nad ydych yn storioManylion Cerdyn gyda ni ar adeg optio cerbyd i Autopass, ni fyddwch yn galludefnyddio Autopass.

Drwy optio cerbyd i mewn iAutopass, rydych yn ein hawdurdodi i godi’r ffioedd sy’n daladwy ar ygweithredwyr cyfleusterau parcio sy’n cymryd rhan ar y Manylion Cerdyn cyntaf ybyddwch yn eu storio gyda ni ar gyfer Gwasanaethau heblaw Autopass.  Bydd y tâl yn cael ei gyfrifo gan ANPR ynseiliedig ar y swm a osodwyd ac a arddangosir yn y cyfleuster parcio ganweithredwyr y cyfleuster parcio sy'n cymryd rhan a bydd yn cael ei godi ar ôli'r cerbyd optio i mewn adael y cyfleuster parcio sy'n cymryd rhan.  

Bydd y taliadau a godir gydaManylion y Cerdyn yn ymddangos ar gyfriflen eich Cerdyn fel taliadau’rgweithredwr cyfleuster parcio sy’n cymryd rhan sy’n darparu’r Sesiwn Parcio abydd yn adlewyrchu lleoliad y gweithredwr parcio.  

Pan fyddwch yn ychwanegu ManylionCerdyn at eich Cyfrif heb dalu am Sesiwn Parcio, byddwn yn rhedeg trafodyn serodoler i ddilysu bod Manylion y Cerdyn yn ddilys ac efallai y byddwch yn gweld ygweithgaredd hwn ar eich cyfriflen cerdyn credyd neu ddebyd.

Bydd polisïau canslo ac ad-dalu'rgweithredwr parcio sy'n darparu'r Sesiwn Barcio a Thelerau ac Amodau Talu dros yFfon mewn perthynas â Chyfrifon a Gwasanaethau  yn berthnasol i daliadau Sesiynau Parcio.

Os ydych chi'n storio ManylionCerdyn gyda ni, bydd PayByPhone yn hysbysu'r cyhoeddwr am ychwanegu adefnyddio'r Manylion Cerdyn sydd wedi'u storio yn unol â rheoliadau prosesutaliadau.

3. Tynnu Manylion Cerdyn

I weld pa Manylion Cerdyn rydychyn eu storio gyda ni ar hyn o bryd, gallwch fynd i'ch gosodiadau dewisiadau ynyr Ap neu'r Wefan ac edrych o dan y dewisiadau talu.  

Gallwch ddileu eich ManylionCerdyn sydd wedi'u storio ar unrhyw adeg drwy olygu dewisiadau talu yn eichgosodiadau dewisiadau.  Ar gyferAutopass, rhaid i chi ddarparu Manylion Cerdyn arall yn lle'r un sydd wedi'idynnu.  Ar gyfer Gwasanaethau eraill,efallai y gofynnir i chi ddarparu Dull Talu arall yn lle’r Manylion Cerdyn adynnwyd.

4. Cyfraith berthnasol

Gall eich Cyfrif fod gyda PayByPhoneTechnologies Inc. neu un o'i is-gwmnïau yn dibynnu ar y wlad rydych yn agoreich Cyfrif ynddi.  

Canada - PayByPhone Technologies Inc.

Yr Unol Daleithiau - PayByPhone US Inc.

Y Deyrnas Unedig - PayByPhone Limited

Ffrainc, Monaco, yr Iseldiroedd, Gwlad Belg - PayByPhone SAS  

Yr Almaen - PayByPhone Deutschland GmbH

Y Swistir - PayByPhone Suisse AG

Yr Eidal - PayByPhone Italia S.r.l.

 Gyda’i gilydd, cyfeirir at bob un o’r endidauhyn yma fel “PayByPhone”.  Byddcyfreithiau'r wlad y mae'r endid ar gyfer eichCyfrif wedi'i seilio ynddi, heb ystyried egwyddorion gwrthdaro cyfreithiau, ynllywodraethu'r cytundeb hwn ac unrhyw anghydfod o unrhyw fath a allai godirhyngoch chi a PayByPhone neu ein cysylltiedig, yn ogystal ag unrhyw rai o euholynwyr a'u haseinwyr. Yn achos PayByPhone Technologies Inc. yr awdurdodaethberthnasol yw Talaith British Columbia, Canada (yn amodol ar ddarpariaethau'rDdeddf Diogelu Defnyddwyr sy'n berthnasol i drigolion Quebec), yn achosPayByPhone US Inc. - Talaith Delaware, yr Unol Daleithiau, yn achos PayByPhoneLimited - y Deyrnas Unedig, yn achos PayByPhone SAS - Ffrainc, yn achos PayByPhone Suisse AG - y Swistir, yn achosPayByPhone Italia Srl – yr Eidal, ac yn achos PayByPhone Deutschland GmbH – yrAlmaen. Er gwaethaf y frawddeg flaenorol, rydych yn cytuno y bydd moddserch hynny i PayByPhone wneud cais am ryddhad teg mewn unrhyw awdurdodaeth.Rydych hefyd yn cytuno i gydymffurfio â'r holl gyfreithiau, rheolau arheoliadau lleol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r rhai sy'nberthnasol i ymddygiad ar-lein a chynnwys Rhyngrwyd derbyniol.

5. Sut rydym yn newid y Cytundebhwn

Gallwn ar unrhyw adeg newid neu ddiddymu'r Cytundeb hwn. Hyd nes ybyddwn yn diddymu'r Cytundeb hwn, mae'n parhau mewn grym.  Byddwch yn cael eich hysbysu am unrhyw newidyn y modd a ddarperir gan gyfraith berthnasol cyn y dyddiad y daw'r newid irym, gan gynnwys naill ai drwy e-bost neu drwy bostio diweddariad o'r fath arein Gwefannau. Mae'r holl ddiwygiadau, diweddariadau, addasiadau, amnewidiadau,fersiynau, neu adolygiadau o'r fath yn effeithiol yn syth ar ôl eu postio arein Gwefan. Rydych yn cytuno'n benodol i dderbyn hysbysiad o newid o'r fathdrwy hysbysiad a anfonwyd i'r cyfeiriad post electronig diwethaf rydych wedi'iddarparu i ni. Fodd bynnag, os gwneir y newid at ddibenion diogelwch, gallwnweithredu newid o'r fath heb rybudd ymlaen llaw. Os byddwch yn penderfynu nadydych bellach yn cytuno i dderbyn newidiadau neu hysbysiadau yn electronig,gallwn ganslo neu atal y cytundeb hwn, neu unrhyw nodweddion neu wasanaethauo'r Cyfrif a ddisgrifir yma ar unrhyw adeg.

6. Pethau Eraill

Ni chewch drosglwyddo eich hawliau o dan y cytundeb hwn hebganiatâd ysgrifenedig clir PayByPhone. Gallwn drosglwyddo ein hawliau o dan ycytundeb hwn unrhyw bryd.

Mae defnyddio'r Cyfrif, gan gynnwys Autopass, yn ddarostyngedig iholl reolau a thollau cymwys unrhyw brosesydd taliadau, tŷ clirio neugymdeithas arall sy'n ymwneud â thrafodion.

Nid ydym yn ildio ein hawliau drwy oedi neu fethu â'u harfer arunrhyw adeg.

Os bydd llys yn canfod bod unrhyw un o delerau’r Cytundeb hwn ynanghyfreithlon neu’n anorfodadwy, bydd yr holl delerau eraill yn dal mewn grym.