PayByPhone

Terms and Conditions

Mae PayByPhone yn cynnig Gwasanaethau sy’n caniatáu i chi dalu ambarcio mewn dinasoedd ledled y byd. Mae'r telerau ac amodau canlynol ynllywodraethu eich Cyfrif a'ch defnydd o Wasanaethau gyda PayByPhone.

Mae’n bosib fydd eich contract a’ch Cyfrif gyda PayByPhoneTechnologies Inc neu un o’i is-gwmnïau. Mae'r parti contract perthnasol yndibynnu ar y wlad yr ydych yn agor eich Cyfrif ohoni ac y byddwch yn cynnaleich Sesiynau Parcio ynddi. Rhestrir y parti contract isod ar gyfer pob un o'rgwledydd lle mae'r gwasanaeth PayByPhone ar gael:

Canada - PayByPhone Technologies Inc.

Yr Unol Daleithiau - PayByPhone US Inc.

Y Deyrnas Unedig - PayByPhone Limited

Ffrainc, Monaco, Yr Iseldiroedd, Gwlad Belg - PayByPhone SAS

Yr Almaen - PayByPhone Deutschland GmbH

Y Swistir - PayByPhone Suisse AG

Yr Eidal - PayByPhone Italia S.r.l.

Gyda’i gilydd, cyfeirir at yr holl endidau hyn fel “PayByPhone”yma.  

Os ydych chi'n defnyddio'r Gwasanaeth mewn gwlad heblaw am yr un ygwnaethoch chi agor eich Cyfrif ohoni, bydd gennych chi hefyd gontract, mewnperthynas â'ch Sesiynau Parcio yn y wlad honno yn unig, gyda'r endid PayByPhonea restrir uchod ar gyfer y wlad honno.  

Mewn rhai lleoliadau yn yr Unol Daleithiau, cynigir y Gwasanaethgan PayByPhone Technologies Inc. a bydd Sesiynau Parcio yn y lleoliadau hynnyyn amodol ar eich contract gyda'r parti hwnnw.

Mewn rhai lleoliadau yn y Swistir, cynigir y Gwasanaeth ganPayByPhone SAS a bydd Sesiynau Parcio yn y lleoliadau hynny yn amodol ar eichcontract gyda'r parti hwnnw.

Mae’r Telerau ac Amodau hyn yn esbonio ein hawliau a'nrhwymedigaethau cilyddol o ran y Gwasanaethau. Darllenwch y telerau ac amodauhyn yn ofalus a chadwch gopi er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol.

Trwy greu eich Cyfrif, cyrchu, pori, gwylio, neu fel arall yndefnyddio eich Cyfrif neu’r Gwasanaethau, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo'ngyfreithiol gan y Telerau ac Amodau hyn, y Polisi Preifatrwydd, y Polisi Cwcis, yr Hysbysiad Cyfreithiol, yn ogystal â chyfreithiau arheoliadau cymwys.

Os nad ydych yn cytuno â’r Telerau ac Amodau hyn neu’r PolisiPreifatrwydd hwn, ymataliwch rhag creu Cyfrif neu ddefnyddio ein Gwasanaethau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr wybodaeth isod, cysylltwchâ’ch Canolfan Cymorth i Gwsmeriaid a restrir ar ddiwedd y dudalen hon. 

Tabl Cynnwys

1.    Telerau ac Amodau gwasanaethau PayByPhone

2.     Gwybodaeth Cyfrif

3.     Trwydded a mynediad at wasanaethau

4.     Defnyddio’ch cyfrif

5.     Prisio, talu ac ad-daliadau

6.     Gwirio trafodion

7.     Methu cwblhau trafodion

8.     Mae PayByPhone yn gwmni datrys taluparcio symudedd

9.     Trwyddedau

10.   Gwadiad gwarantau lefel gwasanaeth

11.   Gwarantau, indemniadau a chyfyngiadau atebolrwydd

12.   Colled, lladrad neu ddefnydd anawdurdodedig

13.   Hysbysiad sy'n cynnwys gwybodaeth am eich hawl i herio gwallau

14.   Datrys anghydfodau a chyflafareddu cyfrinachol

15.   Datgelu gwybodaeth am gyfrif i drydydd partïon

16.   Ymholiadau credyd neu wybodaeth

17.   Diwrnodau busnes

18.   Gall defnyddio ffôn symudol wrth yrru fod yn beryglus

19.   Canslo’ch cyfrif

20.   Y gyfraith berthnasol

21.   Eiddo deallusol

22.   Amrywiol

23.   Canolfannau Cymorth i Gwsmeriaid

1. Telerau ac Amodau gwasanaethauPayByPhone

Mae’r Telerau ac Amodau hyn yn llywodraethu’ch defnydd o’rGwasanaethau (gan gynnwys yr Ap a’ch Cyfrif) ac maent yn berthnasol i’chdefnydd o’r Ap a’r Gwasanaethau ar gyfer pob Trafodyn.

Nid yw hwn yn gytundeb rhyngoch chi ac unrhyw Weithredydd EndidTrafodyn neu Weithredydd Cyfleusterau, mae hwn yn gytundeb rhyngoch chi aPayByPhone, hyd yn oed os ydych chi'n cael mynediad i rai rhannau o'rGwasanaethau trwy wefan neu ap trydydd parti.

Nid fwriedir ein Gwasanaethau ar gyfer pobl dan 16.  Os dewch yn ymwybodol bod plentyn yndefnyddio ein Gwasanaethau, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data perthnasol arestrir yn Adran 15 o’r Polisi Preifatrwydd, ac fe wnawn ni gymryd camau iddileu a therfynu'r cyfrif yn ôl yr angen.

Yn y cytundeb hwn, mae gan y termau canlynol yr ystyron isod:

 • Cyfrif - Y Cyfrif gwasanaeth parcio     PayByPhone a agorwyd gennych chi yn yr Ap, ar y Wefan neu drwy ffonio ein     Canolfannau Cymorth i Gwsmeriaid.

·       ANPR – Y nodwedd adnabod rhif plâtawtomatig sydd (1) yn nodi cerbyd wedi'i optio i mewn, cyn talu, fel un syddwedi'i awdurdodi i barcio yn y cyfleusterau parcio sy'n cymryd rhan ac sy'ncaniatáu mynediad i'r cyfleusterau parcio heb orfod cyflawni unrhyw gamau sy'nofynnol fel arfer i gael gwared â rhwystr rhag mynediad a (2) yn cofnodi amsermynediad ac ymadawiad â’r cyfleuster parcio sy'n cymryd rhan, yn awtomatig, yncyfrifo hyd yr arhosiad a chost y Sesiwn Barcio at ddibenion cychwyn taliad.

 • Ap -     Yr Ap talu parcio symudol PayByPhone ac apiau eraill y gallem eu datblygu.

·       Autopass – Y gwasanaeth gan PayByPhonerydych chi’n dewis eich cerbyd neu gerbydau wrth ddefnyddio'r Ap, y Wefan neuein Canolfan Cymorth i Gwsmeriaid sy'n eich galluogi i dalu'n awtomatig ambarcio mewn gweithredwyr cyfleusterau parcio sy'n cymryd rhan ac yn cefnogiANPR.

 • Gweithredwr Cyfleusterau - Y gweithredwr cyfleusterau parcio sy'n     cynnig yr opsiwn i dalu am barcio gyda'r gwasanaeth PayByPhone.
 • Eiddo Deallusol - Marciau, dyfeisiadau, technegau,     dulliau, gweithiau awduriaeth, gwybodaeth, hawliau cyhoeddusrwydd,     cyfrinachau masnach, hawliau perchnogol, a'r holl hawliau eiddo deallusol     eraill sy'n gysylltiedig â hwy.
 • Gwybodaeth am Daliadau - Gwybodaeth o unrhyw fath sy’n     angenrheidiol i brosesu taliadau gyda chardiau credyd, cardiau debyd,     waledi digidol, pryniannau mewn-ap a gwe ac unrhyw ddull talu arall a     dderbynnir gan PayByPhone nawr neu yn y dyfodol mewn cysylltiad ag unrhyw     Drafodyn.

·       Cosbau Parcio - Dirwyon parcio, torri hysbysiadau, tocynnau, dyfyniadau, neugosbau; eich cerbyd yn cael ei glampio, eich car yn cael ei dynnu, neu eigronni; a gorfodaethau eraill ar ofynion pario i gerbydau.

2. Gwybodaeth Cyfrif

Gallwch agor eich Cyfrif drwy lawrlwytho a mewnosod yr Ap; ar yWefan; neu drwy gysylltu â’r Ganolfan Cymorth i Gwsmeriaid briodol. Gallwchnewid eich proffil Cyfrif ar unrhyw adeg, ond rydych chi'n cytuno i ddarparu'chgwybodaeth gofrestru ddilys i ni, gan gynnwys eich manylion cyswllt. Ni allwchddynwared eraill na chamliwio'ch hunaniaeth i ni.

Rydych yn gyfrifol am sicrhau bod eich gwybodaeth Cyfrif yn gywirac yn gyfoes trwy’r amser. Rydych yn cytuno ymhellach i gydymffurfio â’r hollgyfyngiadau gwladol neu leol a allai fod yn berthnasol i’ch cofrestriad gydani. Bydd eich cyfrif yn ddilys tan i chi neu PayByPhone ei ganslo yn unol â’rTelerau ac Amodau hyn, er enghraifft, os yw'ch Cyfrif yn cynnwys unrhywwybodaeth anwir.

Chi sy’n llwyr gyfrifol am ddefnyddeich Cyfrif ac rydych yn cytuno i’n hysbysu ar unwaith os bydd unrhyw ddefnyddsydd heb ei awdurdodi.  

3. Trwydded a mynediad atwasanaethau

Dim ond i’w ddefnyddio mewn cysylltiad â’r Gwasanaethau, maePayByPhone yn rhoi trwydded gyfyngedig, na ellir ei throsglwyddo, na ellir einewid, i chi i gael mynediad at y Gwasanaethau a gwneud defnydd personol o’rWefan a’r Gwasanaeth. Nid yw’r drwydded hon yn cynnwys unrhyw ailwerthu neuddefnydd masnachol o Wasanaethau PayByPhone; unrhyw gasgliad a defnydd o unrhywwybodaeth, disgrifiadau, neu brisiau; unrhyw ddefnydd deilliadol o'r Wefan neuei chynnwys; unrhyw lawrlwytho neu gopïo gwybodaeth gyfrif er budd eraill; neuunrhyw ddefnydd o gloddio data, robotiaid, neu offer casglu ac echdynnu datatebyg. Ni chaniateir atgynhyrchu, dyblygu, copïo, gwerthu, ailwerthu, ymweld â,na manteisio ar yr holl ddeunyddiau a gwybodaeth sy'n gysylltiedig â PayByPhoneat unrhyw bwrpas masnachol heb gydsyniad ysgrifenedig penodol PayByPhone. Maeunrhyw ddefnydd anawdurdodedig yn terfynu'r caniatâd neu'r drwydded a roddwydgan PayByPhone.

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno bod y drwydded i ddefnyddio'rGwasanaethau yn amodol ar y cyfyngiadau canlynol:

 • Ni     fyddwch yn rhannu nac yn aseinio, copïo (ac eithrio fel y nodir yn benodol     yma), is-drwyddedu, trosglwyddo, prydlesu, rhentu, gwerthu, dosbarthu, neu     ddarparu fel arall i unrhyw drydydd parti (i) eich trwydded; (ii) yr Ap;     (iii) unrhyw ddefnydd o'r Gwasanaethau; neu (iv) eich hawliau o dan y     Telerau ac Amodau hyn.
 • Ni     chewch (i) addasu, cyfieithu, copïo, dyblygu, dadosod, dadelfennu,     cydosod, ail-greu neu ail-beiriannu, na chymryd camau tebyg mewn perthynas     â'r Ap neu’r Gwasanaethau neu unrhyw gydran ohono at unrhyw bwrpas, neu     (ii) ceisio darganfod cod ffynhonnell sylfaenol neu algorithmau'r Ap neu’r     Gwasanaethau (oni bai bod gorfodaeth y cyfyngiad hwn wedi'i wahardd gan y     gyfraith berthnasol ac yna, dim ond i'r graddau a ganiateir yn benodol gan     y gyfraith berthnasol, ac yna dim ond ar ôl rhoi hysbysiad ysgrifenedig     rhesymol i ni a chyfle i ymateb).
 • Ni     fyddwch yn cymryd rhan mewn dadansoddiad cystadleuol, meincnodi,     defnyddio, gwerthuso na gwylio'r Gwasanaethau na chreu unrhyw ddeilliadau     yn seiliedig ar yr Ap neu'r Gwasanaethau.
 • Ni     fyddwch yn caniatáu unrhyw barti, boed yn gweithredu’n uniongyrchol neu ar     eich rhan, i dorri neu dorri unrhyw un o’r cyfyngiadau hyn.
 • Ni     fyddwch yn torri unrhyw un o’r Telerau ac Amodau hyn.

4. Defnyddio’ch cyfrif

Pwrpas

Gallwch ddefnyddio'r Cyfrif i dalu am barcio mewn unrhywgyfleuster parcio sy'n cynnig yr opsiwn i dalu gyda'r Gwasanaeth PayByPhone ac,os yw'r opsiwn ar gael yn eich rhanbarth, talu am drwyddedau parcio a ChosbauParcio. Gallwch gael mynediad i’ch Trafodion ac adolygu hanes diweddar eichcyfrif ar ein Gwefan, yr Ap neu drwy ffonio Canolfan Cymorth i Gwsmeriaid.

Defnydd o’rCyfrif, y Cyfrinair a’ch Ffôn Symudol

Pan fyddwch yn agor Cyfrif, gofynnir i chi nodi cyfrinaircyfrinachol i gael mynediad i'ch Cyfrif yn ddiogel. Byddwch hefyd yn eindarparu â’r rhif ffôn y byddwch yn ei ddefnyddio i gael mynediad i'r Cyfrif.Mae'r Cyfrif a'r cyfrinair at eich defnydd a'ch diogelwch. Rydych yn cydsynio:

 • I     beidio â datgelu'r cyfrinair a pheidio â'i gofnodi ar eich ffôn a sicrhau     nad yw ar gael i unrhyw un arall.
 • I     ddefnyddio’r Cyfrif, y cyfrinair, a'ch ffôn yn ôl y cyfarwyddyd.
 • I     roi gwybod i ni ar unwaith am unrhyw golled, defnydd anawdurdodedig, neu     fod eich Cyfrif neu gyfrinair wedi cael eu dwyn.
 • I     roi gwybod i ni ar unwaith am unrhyw newid a/neu stopio defnyddio eich     rhif ffôn symudol.
 • I     fod yn atebol am unrhyw drafodion a wneir gan berson rydych chi'n ei     awdurdodi neu'n caniatáu i ddefnyddio’ch Cyfrif a/neu’ch cyfrinair. Os     ydych yn caniatáu i rywun arall ddefnyddio’r Cyfrif, byddwn ni a'r     Gweithredwr Cyfleusterau yn trin hyn fel petaech wedi awdurdodi'r person     hwn i ddefnyddio'r Cyfrif a byddwch yn gyfrifol am unrhyw drafodion a     gychwynnir gan y person hwnnw â'r Cyfrif.

5. Prisio,talu ac ad-daliadau

Prisio

Chi sy'ngyfrifol am yr holl ffioedd, taliadau, trethi neu asesiadau sy'n berthnasoli'ch defnydd o'r Gwasanaethau. Wrth dalu am Sesiwn Parcio, rydych yn cytuno ygellir codi tâl gwasanaeth perthnasol arnoch am y gwasanaeth PayByPhone ynogystal ag unrhyw ffioedd parcio. Bydd y taliad sydd ei angen yn cael eiarddangos i chi drwy'r Gwasanaethau.

Rydych yn ddarostyngedig i unrhyw delerau, amodau, cyfyngiadau, agofynion eraill cymwys unrhyw ddarparwr taliad sy'n ymwneud ag unrhyw DdullTalu ac nid oes gennym unrhyw atebolrwydd am unrhyw ffioedd trafodion, taliadaucronfa annigonol, nac unrhyw ffi neu dâl arall a asesir gan daliad. darparwrmewn cysylltiad â'ch defnydd o ddarparwr taliad o'r fath ar gyfer Trafodion.

Rydych yndeall bod cyfraddau parcio yn amrywio o ganlyniad i baramedrau a osodwyd gan yrEndid Trafodion a Gweithredwr Cyfleusterau, megis lleoliad parcio, amser o'rdydd, diwrnod o'r wythnos, digwyddiadau arbennig, a bod yr amrywiadau hyn y tuhwnt i'n rheolaeth ac efallai na fyddant yn cael eu hadlewyrchu. yn yr Ap neu'rGwasanaethau mewn modd amserol. Rydym yn trosglwyddo’r holl ffioedd parcio ichi ac nid ydym yn gyfrifol am unrhyw amrywiadau mewn cyfraddau parcio,newidiadau mewn cyfraddau parcio nac am unrhyw wahaniaethau rhwng y cyfraddauparcio a adlewyrchir yn yr Ap neu’r Gwasanaeth a’r cyfraddau parcio a aseswydgan yr Endid Trafodion neu’r Gweithredwr Cyfleusterau yn y amser y SesiwnParcio. Chi yn unig sy'n gyfrifol am Gosbau Parcio ac am bennu'r cyfraddauparcio sy'n berthnasol i'ch Sesiwn Parcio cyn dechrau Trafodyn.

Rydych hefyd yn llwyr gyfrifol am yr holl ffioedd neu daliadau agodir arnoch mewn cysylltiad â'ch defnydd o'ch dyfais symudol i gael mynediadat yr Ap neu'r Gwasanaethau, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i, defnydddata, tecstio, gordaliadau data, taliadau fesul munud, crwydro, a thaliadautelathrebu neu fynediad eraill ac rydych yn cydnabod y gall ffioedd neudaliadau o'r fath fod yn berthnasol ac mai chi yn unig sy'n gyfrifol amdaliadau a ffioedd o'r fath.

Gall ffiad-daliad ($15.00, €15.00 neu swm tebyg mewn arian cyfred arall) gael ei hasesuos fydd ymgais i godi tâl i’ch Dull Talu a ddewiswyd gennych yn cael ei wrthodoherwydd diffyg arian, ar gyfer canslo eich Dull Talu neu fel arall.

Taliad

Rhaid i'r taliadau fod yn arian cyfred y wladlle mae'r cyfleuster parcio wedi'i leoli a chaiff eu gwneud i PayByPhone neu'rGweithredwr Cyfleusterau, yn dibynnu ar leoliad y cyfleuster parcio. Mae swmTrafodyn yn cynnwys y pris a nodwyd gan y Gweithredwr Cyfleusterau ar ddyddiady gwasanaeth (fel y postiwyd yn y cyfleuster parcio neu a ffurfweddwyd ynsystem ardrethi PayByPhone), unrhyw dâl gwasanaeth perthnasol ar gyfergwasanaeth PayByPhone, ac unrhyw drethi sy'n berthnasol, ac y byddent yn coditâl i’r Dull Talu a ddewiswyd.

Ad-daliadau

Byddwn yngwneud pob ymdrech i ddarparu lefel uchel o wasanaeth trwy’r amser. Os credwchfod gwall ynglŷn â bilio neu gyfrifyddu, cysylltwch â’r Ganolfan Cymorth iGwsmeriaid briodol a restrir ar ddiwedd y dudalen hon. Os yw’r gwall o rantaliad wedi cael ei wneud i’r Gweithredwr Cyfleusterau, byddwn yn eich cysylltuâ'r Gweithredwr Cyfleusterau. Os oes gennych hawl i gael ad-daliad am unrhywreswm dros wasanaethau a gafwyd â'r Cyfrif neu drwy ddefnydd o’n Gwasanaethau, rydychchi'n cytuno i dderbyn credydau i'r Dull Talu a ddewiswyd yn lle arian parod.Ni fydd PayByPhone na’r Gweithredwr Cyfleusterau yn darparu ad-daliadau arianparod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn ag ad-daliad neu fatertebyg arall, cysylltwch â’r Ganolfan Cymorth i Gwsmeriaid briodol.

6. Gwiriotrafodion

Bydd manylion eich Trafodion ar gael mewn amser real ar eichcyfriflen ar-lein yn eich Cyfrif, yr Ap neu ar ein Gwefan.  Rydych yn cytuno y gallwn ddarparucyfriflenni cyfnodol i chi ac unrhyw hysbysiadau eraill sy'n ymwneud â'nGwasanaethau yn electronig trwy eich Cyfrif, yr Ap neu ein Gwefan. Byddcyfriflenni a ddarperir yn electronig yn disgrifio pob Trafodyn yn ystod cyfnody cyfriflenni. Bydd eich cyfriflen ar gael i chi mewn fformat electronig i’wgweld a’i hargraffu ar lein ar ein Hap a’n Gwefan. Gallwch adolygu hanes eichTrafodion diweddar yn eich Cyfrif ar unrhyw adeg, a osodir ar hyn o bryd arwerth blwyddyn o Drafodion.

7. Methu cwblhau trafodion

Rydych yn deall nad yw defnyddio'r Gwasanaethau yn gwarantu lleparcio i chi a dim ond ar ôl i chi ddod o hyd i le parcio dilys sydd ar gael ybyddwch chi'n gweithredu'r Gwasanaethau.

Rydych yn deall mai chi sy’n llwyr gyfrifol am sicrhau eich bodchi wedi dechrau’r Sesiwn Barcio yn iawn ar gyfer y lleoliad parcio priodol cyni chi adael eich cerbyd heb neb i ofalu amdano.

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno mai chi yn unig sy'n gyfrifol amnodi'r wybodaeth berthnasol yn gywir ynglŷn â'ch Trafodion parcio, gan gynnwys(i) rhif lleoliad parcio ar gyfer y lle parcio perthnasol, (ii) rhif plât ycerbyd rydych chi'n ei barcio, a (iii) gwybodaeth am y Dull Talu ar gyfer yTrafodyn.

Fel rhan o'r Gwasanaethau, gall PayByPhone anfon nodiadau atgoffa,rhybuddion neu hysbysiadau allweddol atoch drwy hysbysiadau ar eich ffôn, negesdestun neu e-bost. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno bod derbyniad y math hwn oneges ddim wedi ei warantu 100%, ac mai chi sy’n gyfrifol am weithredu neuddad-weithredu Sesiwn Barcio yn amserol lle caniateir hynny. Rydych yn cydnabodefallai na fyddwch yn derbyn yr hysbysiadau hyn oherwydd gweithrediad, cwmpas agwasanaethau eich darparwr rhwydwaith symudol a / neu ddarparwr gwasanaethRhyngrwyd neu am resymau eraill ac yn cytuno eich bod yn parhau i fod yngyfrifol am weithredu, ehangu neu ddad-weithredu Sesiwn Barcio yn amserol. Nifydd gan PayByPhone unrhyw atebolrwydd am unrhyw iawndal a chostau yr ydych yneu hwynebu o beidio â derbyn hysbysiadau ar amser neu o gwbl.

Nid ydym ni na'r Gweithredwyr Cyfleusterau yn derbyn unrhyw gyfrifoldebi gwblhau unrhyw drafodyn na all ein proseswyr talu ei glirio, pe bai oherwyddnad oes digon o arian ar gael ar eich Dull Talu neu fel arall.

Nid ydym ni nac unrhyw un o'r Gweithredwyr Cyfleusterau yn ateboli chi am unrhyw fethiant i dderbyn nac anrhydeddu'r Cyfrif.

8. Mae PayByPhone yn gwmni datrystalu parcio symudedd

Mae PayByPhone yn darparu gwasanaeth i alluogi eich taliad ambarcio mewn rhai cyfleusterau. Nid yw PayByPhone yn berchen ar, yn gweithredunac yn cynnal cyfleusterau parcio, ac NID YW’N GYFRIFOL AM UNRHYW GYFLEUSTERAUO'R FATH NEU DDIGWYDDIADAU SY'N DEILLIO YN Y CYFLEUSTERAU O'R FATH. Maecyfleusterau parcio yn cael eu gweithredu gan gwmnïau neu gyrff llywodraethol ymae gan PayByPhone berthnasoedd cytundebol â nhw, ond nid yw PayByPhone yngyfrifol am weithgaredd gan gwmnïau o'r fath.

Rydych yn gyfrifol am gydymffurfio â'r holl gyfyngiadau parcio ahysbysebir, gan gynnwys arwyddion corfforol sy'n gwahardd parcio mewn ardalbenodol, a fydd yn cael blaenoriaeth dros unrhyw wybodaeth a gewch ganPayByPhone. Ni fydd PayByPhone yn gyfrifol am unrhyw gyfyngiadau parcioanghywir neu anghyson a hysbysebir ar arwyddion.

9. Trwyddedau ac Autopass

Rydym yn rhoi cyfle i rai defnyddwyr brynu trwyddedau ganWeithredwyr Cyfleusterau a phartneriaid (“Cyhoeddwyr Trwyddedau”). Mae trwyddedyn gadarnhad swyddogol eich bod wedi prynu eitem a gynigir i'w gwerthu ganDdarparwyr Trwyddedau.

Darparwyr Trwyddedau, nid PayByPhone, sy'n pennu pris ac argaeleddy trwyddedau hynny. Mae gan y Darparwyr Trwyddedau bolisïau sydd weithiau ynein gwahardd rhag rhoi trwyddedau neu berfformio cyfnewidiadau neu ad-daliadauar ôl prynu trwydded. Rydych yn deall os ydych chi'n prynu trwydded trwyPayByPhone, rydych chi serch hynny yn ddarostyngedig i reolau, polisïau athelerau'r Darparwyr Trwyddedau perthnasol.

Rydym yn darparu'r gwasanaeth dewisol Autopass sydd ar gael mewnrhai gwledydd ac yn rhoi’r cyfle i dalu'n awtomatig am barcio yn y cyfleusterauparcio sy'n cymryd rhan. Rydych yn deall bod defnyddio’r gwasanaeth Autopass ynparhau i fod yn ddarostyngedig i reolau, polisïau a thelerau'r GweithredwrCyfleusterau perthnasol.

10. Gwadiad gwarantau lefelgwasanaeth

Nodwch fod y Gwasanaethau ar gaelmewn lleoliadau dethol yn unig ac efallai na fyddant ar gael bob amser ym mhoblleoliad. Er y byddwn yn ymdrechu i ddarparu'r gwasanaeth gorau posib, maecyfyngiadau i dechnolegau ffonau symudol a thaliadau a allai achosi ymyrraethmewn gwasanaeth. Nodwch ein bod YN DARPARU DIM GWARANTAU LEFEL GWASANAETH OGWBL ynglŷn â’r Gwasanaeth.

Oni bai fod y gyfraith yn darparu fel arall, byddwch yn ein hepgorac yn ein rhyddhau o unrhyw rwymedigaethau a allai godi oherwyddamddiffynfeydd, hawliau a hawliadau sydd gennych neu a allai fod gennych ynerbyn unrhyw drydydd parti oherwydd y defnydd o'r Cyfrif.

11. Gwarantau, indemniadau atherfynau atebolrwydd

Gwadiad amWarantau

Rydych yn deall bod y Gwasanaethau yn cael eu darparu ar sail “fely mae” ac “fel sydd ar gael”. Nid yw PayByPhone yn gwneud unrhyw warantau nachynrychiolaeth o unrhyw fath, yn fynegol nac ymhlyg, ynglŷn â gweithrediad yGwasanaeth hwn na'r wybodaeth, y cynnwys, y deunyddiau neu'r cynhyrchion syddwedi'u cynnwys ar ein Hap neu ein Gwefan. Rydych yn cytuno'n benodol bod eichdefnydd o'r Wefan hon a'n Gwasanaeth ar eich risg chi yn unig.

Rydych hefyd yn deall ac yn cytuno bod unrhyw ddata, cynnwys, neuwybodaeth a lawrlwythir neu a gafwyd fel arall trwy eich defnydd o'r Ap,Gwefan, neu Wasanaethau, gan gynnwys firysau, ar gael yn ôl eich disgresiwna'ch risg eich hun ac mai chi fydd yn llwyr gyfrifol am unrhyw ddifrod i’chsystem gyfrifiadurol neu golli data a allai ddeillio o lawrlwytho o'r fath.

Mae’r gwasanaeth lleoliadau “yn agos ataf” yn cael ei ddarparu iddefnyddwyr fel cyfeirnod yn unig. Dylai defnyddwyr wirio arwyddion PayByPhonea Gweithredwr Cyfleusterau am rif y lleoliad cywir bob tro cyn cwblhauTrafodyn. Nid yw PayByPhone yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am Sesiynau Parcio aarchebir gan ddefnyddio rhif lleoliad anghywir.

Nid yw PayByPhone yn berchen, yn rheoli nac yn gweithreducyfleusterau parcio ac nid yw'n gwarantu unrhyw beth mewn perthynas âchyfleusterau o'r fath. Ni fydd PayByPhone yn atebol am unrhyw iawndal o unrhywfath sy'n deillio o neu'n gysylltiedig ag unrhyw gyfleuster parcio neu eiweithrediad, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig, i iawndal uniongyrchol,anuniongyrchol, damweiniol, cosbol a chanlyniadol sy'n deillio o ddifrod i'chcerbyd, colli eich cerbyd, neu golli eitemau a adawyd yn eich cerbyd neu amunrhyw anaf personol o dan unrhyw amgylchiadau.

Nid yw PayByPhone ychwaith yn gyfrifol am unrhyw Gosbau Parcio yrydych yn eu talu neu'n eu derbyn, hyd yn oed pe bai'r Gwasanaethau'n cael eudefnyddio mewn cysylltiad â Thrafodyn. Chi sy'n llwyr gyfrifol am ddatrys unrhyw faterion a allai fod gennychynglŷn â Chosbau Parcio gyda'r awdurdodau perthnasol a Gweithredwyr CyfleusterauNid ydym yn gorfodi unrhyw gyfyngiadau parcio ac nid oes gennym y gallu i reoligweithredoedd trydydd partïon sy'n gorfodi cyfyngiadau parcio neu'n asesucosbau parcio.

Indemniad

Rydych yn cytuno i indemnio, dal yn ddiniwed ac amddiffynPayByPhone mewn perthynas ag unrhyw hawliad, galw, achos gweithredu, dyled,atebolrwydd, iawndal, costau neu dreuliau, gan gynnwys ffioedd a threuliaucyfreithiwr rhesymol cyfreithwyr dethol PayByPhone, sy'n deillio o unrhywhawliad trydydd parti yn erbyn PayByPhone sy'n ymwneud â (i) eich troseddu o’r gyfraith;(ii) eich troseddu o unrhyw Eiddo Deallusol neu hawliau perchnogol tebyg iunrhyw berson neu endid; (iii) unrhyw ddiffyg cydymffurfio neu doriad o'chTrwydded, (iv) eich defnydd amhriodol neu anghyfreithlon o'r Ap neu’rGwasanaethau; (v) unrhyw weithred neu anwaith neu gamymddwyn bwriadol gennychchi; (vi) unrhyw achos o dorri unrhyw un o'ch cynrychiolaethau, gwarantau neugyfamodau a wneir yma; a (vii) unrhyw fethiant gennych i gydymffurfio â'rTelerau ac Amodau hyn.

CyfyngiadAtebolrwydd

Trwy ddefnyddio'r Ap neu’r Gwasanaethau, rydych yn rhyddhau ac yndadlwytho am byth ac yn ildio unrhyw hawliadau a allai fod gennych yn erbynPayByPhone, sydd bellach neu wedi hyn yn deillio o, yn ymwneud â, neu'ngysylltiedig â defnyddio'r Ap, y Wefan neu’r Gwasanaethau. Rydych chi'n bellachyn hepgor, rhyddhau ac ildio unrhyw hawliadau ac amddiffynfeydd sy'n deillio oneu'n ymwneud ag unrhyw weithred, digwyddiad neu anwaith. Mae hyn yn cynnwys,ond heb gyfyngiad, unrhyw hawliad y gellid ei honni nawr neu yn y dyfodol o dan(i) cyfraith gwlad neu sifil; (ii) unrhyw bolisïau, arferion neu weithdrefnauPayByPhone; a/neu (iii) unrhyw statudau neu reoliadau ffederal, gwladwriaethol,taleithiol a/neu leol.

I'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, mae PayByPhoneyn gwadu pob gwarant, yn fynegol neu'n ymhlyg, gan gynnwys, ond heb fod yngyfyngedig i, warantau ymhlyg marchnadwyedd a ffitrwydd at ddiben penodol. Nidyw PayByPhone yn gwarantu bod ein Hap, Gwefan, ei weinyddion, neu e-bost, SMS aanfonir o PayByPhone yn rhydd o firysau na chydrannau niweidiol eraill. Ni fyddPayByPhone yn atebol am unrhyw iawndal o unrhyw fath sy'n deillio o ddefnyddioein Gwasanaeth, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i iawndal uniongyrchol,anuniongyrchol, damweiniol, cosbol a chanlyniadol.

Nid yw rhai cyfreithiau’n caniatáu cyfyngiadau ar warantau ymhlygnac eithrio neu gyfyngu ar iawndal penodol. Os yw’r cyfreithiau hyn ynberthnasol i chi, efallai na fydd rhai neu yr holl waharddiadau neu gyfyngiadauuchod yn berthnasol i chi, ac efallai y bydd gennych hawliau ychwanegol.

12. Colled, lladrad neu ddefnyddanawdurdodedig

Rydych yn gyfrifol am bob defnydd awdurdodedig o'ch Cyfrif. Gallcyfraith berthnasol eich amddiffyn rhag atebolrwydd am bryniannau diawdurdod.Rydych yn deall nad yw eich Cyfrif yn gyfrif credyd ac nad yw wedi'i ddiogelugan gyfreithiau sy'n ymwneud â chyfrifon credyd.

Dywedwch wrthym AR UNWAITH os ydych yn credu bod eich Cyfrif wedicael ei ddefnyddio gan berson anghymwys. Cysylltu â Chymorth i Gwsmeriaid yw’rffordd orau i GADW’CH COLLEDION POSIB I LAWR. Os ydych yn credu bod eich ffôn wedi cael ei ddwyn, neu fod rhywun weditrosglwyddo neu godi tâl ar y Cyfrif heb eich caniatâd, cysylltwch â’r GanolfanCymorth i Gwsmeriaid briodol a restrir ar ddiwedd y dudalen hon. Os methwch ârhoi gwybod i ni yn brydlon a'ch bod yn ddifrifol esgeulus neu'n dwyllodruswrth drin y Cyfrif, fe allech chi godi taliadau ychwanegol.

Os adroddwyd bod eich ffôn neu'ch Dull Talu wedi ei golli, eiddwyn neu ymyrrwyd ag ef fel arall, gallwn gau'r Cyfrif i gadw eich colledionchi a’n colledion ni i lawr.

13. Hysbysiadsy'n cynnwys gwybodaeth am eich hawl i herio gwallau

Mewn achos o wallau neu gwestiynau am Drafodion ar eich Cyfrif,cysylltwch â'r Ganolfan Cymorth i Gwsmeriaid briodol a restrir ar ddiwedd yTelerau ac Amodau hyn cyn gynted â phosibl, gan gynnwys os ydych yn credu bod ydatganiad neu'r dderbynneb yn anghywir neu os oes angen mwy o wybodaeth arnochchi am Drafodyn a restrir ar y datganiad neu'r dderbynneb. O dan y rhan fwyaf oamgylchiadau, byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad â’r Gweithredwr Cyfleusteraua arweiniodd at y gwall neu a arweiniodd at gwestiynau ynglŷn â’r Trafodyn.Bydd anghydfodau sy’n ymwneud â Gweithredwyr Cyfleusterau yn cael eu datrys ynunol â'u gweithdrefnau hwy.

Ble mae’r taliad a achosodd yr anghydfod wedi cael ei godi gennymni (yn hytrach na gan Weithredwr Cyfleusterau), rhaid i chi gysylltu â ni dimhwyrach na 30 diwrnod ar ôl i'r trafodyn dan sylw fod ar gael i chi ar ygyfriflen ar-lein.

Rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol yn yr hysbysiad hwnnw:

 • Eich     enw, eich enw defnyddiwr a’ch rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost a ddefnyddir     ar gyfer y Cyfrif.
 • Disgrifiad     o'r gwall neu'r trafodyn rydych chi'n ansicr ohono, ac esboniad mor glir â     phosib, pam rydych chi'n credu ei fod yn wall neu pam mae angen mwy o     wybodaeth arnoch chi.
 • Swm     y gwall a amheuir mewn arian lleol.

Os dywedwch wrthym ar lafar, efallai y byddwn yn mynnu eich bod ynanfon eich cwyn neu gwestiwn yn ysgrifenedig atom o fewn 10 diwrnod busnes. Yngyffredinol, byddwn yn dweud wrthych ganlyniadau ein hymchwiliad o fewn 10diwrnod busnes ar ôl i ni glywed gennych a byddwn yn cywiro unrhyw wall arunwaith. Fodd bynnag, os oes angen mwy o amser arnom, efallai y byddwn yncymryd hyd at 45 diwrnod calendr i ymchwilio i'ch cwyn neu gwestiwn.

Os penderfynwn na oedd unrhyw wall, byddwn yn anfon esboniadysgrifenedig atoch o fewn tri diwrnod busnes ar ôl i ni orffen einhymchwiliad.  Gallwch ofyn am gopïau oddogfennau a ddefnyddiwyd gennym yn ein hymchwiliad.

14 Datrys anghydfodau achyflafareddu cyfrinachol

Rhaid cyflwynounrhyw anghydfod sy'n ymwneud mewn unrhyw ffordd â'r gwasanaethau a gynigir ganPayByPhone na chawsant eu datrys, yn unol â'r Adran 13 flaenorol, igyflafareddu cyfrinachol yn Vancouver, British Columbia, heblaw os, i’r graddaueich bod wedi torri neu fygwth i dorri mewn unrhyw ffordd hawliau eiddodeallusol PayByPhone, gall PayByPhone geisio cael rhyddhad gwaharddol neuryddhad priodol arall mewn unrhyw lys Taleithiol neu Ffederal yn NhalaithBritish Columbia, ac rydych yn cydsynio i awdurdodaeth a lleoliad unigryw mewnllysoedd o'r fath. Bydd cyflafareddiad o dan y cytundeb hwn yn cael ei gynnal odan y rheolau sydd ar y pryd gan Gymdeithas Gyflafareddu Canada a gynhelir gangyflafareddwr unigol. Bydd dyfarniad y cyflafareddwr yn rhwymol a gellir eigofnodi fel dyfarniad mewn unrhyw lys awdurdodaeth gymwys. I'r graddau eithaf aganiateir gan y gyfraith berthnasol, ni fydd unrhyw gymrodeddu o dan y Cytundebhwn yn cael ei gyfuno â chyflafareddiad sy'n cynnwys unrhyw barti arall sy'nddarostyngedig i'r Cytundeb hwn, pe bai trwy achos cyflafareddu dosbarth neufel arall.

[For Germany only:

Beschwerde- und alternativeStreitbeilegungsverfahren

Der Kunde hat folgendeaußergerichtliche Möglichkeiten:

Der Kunde kann sich mit einerBeschwerde an die im Preis- und Standortverzeichnis genannte Kontaktstellewenden. Beschwerden werden von PayByPhone in Textform (z.B. per Brief, Fax oderE-Mail) beantwortet.

Die Europäische Kommission stellteine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die sie unterhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Der Kunde wird nach § 36 VSBG daraufhingewiesen, dass PayByPhone nicht verpflichtet ist, an einemaußergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelleteilzunehmen.]

15. Datgelu gwybodaeth am gyfrifi drydydd partïon

O bryd i'w gilydd, yn ddarostyngedig i unrhyw gyfreithiaupreifatrwydd cymwys neu gyfreithiau neu reoliadau eraill, gallwn ddarparugwybodaeth amdanoch chi a'r Cyfrif, yn neilltuol:

 • I’n     cwmnïau cysylltiedig ac i gwmnïau parcio a thalu y mae gennym berthnasoedd     â nhw.
 • Mewn     ymateb i unrhyw wyslythyr, gwŷs, llys neu orchymyn gweinyddol, neu broses     gyfreithiol arall sydd, yn ein barn ni, yn gofyn am ein cydymffurfiad.
 • Mewn     cysylltiad â chasglu dyled neu i adrodd colledion a achoswyd gennym ni.
 • Yn     unol ag unrhyw gytundeb rhyngom a chorff proffesiynol, rheoleiddio neu     ddisgyblu.
 • Mewn     cysylltiad â thrafodion neu ad-drefnu masnachol posibl.
 • I     ddarparwyr gwasanaeth a phartneriaid masnach a ddewiswyd yn ofalus sy'n     ein helpu i ddiwallu'ch anghenion trwy ddarparu neu gynnig ein     gwasanaethau.
 • Neu     fel y darperir, fel arall, yn y Telerau ac Amodau a’r Polisis Preifatrwydd presennol

I gael rhagor o wybodaeth am sutmae'ch gwybodaeth yn cael ei defnyddio, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd.

16. Ymholiadau credyd neuwybodaeth

Rydych yn ein hawdurdodi i wneud unrhyw ymholiadau credyd,cyflogaeth ac ymchwiliol, fel yr ydym yn eu hystyried yn briodol, mewncysylltiad â chyhoeddi a defnyddio'r Cyfrif. Gallwn ddarparu gwybodaeth am yCyfrif neu'r ffeil gredyd i asiantaethau adrodd defnyddwyr ac eraill a allaidderbyn yr wybodaeth honno yn iawn.

17. Diwrnodau busnes

Mae ein diwrnodau busnes yn cynnwys pob dydd heblaw am DdyddSadwrn, Dydd Sul a gwyliau statudol.

18. Gall defnyddio ffôn symudolwrth yrru fod yn beryglus

Nodwch y gall gweithredu ffônsymudol neu unrhyw ddyfais arall wrth yrru fod yn beryglus ac rydym yn eichcynghori i beidio â defnyddio ein Gwasanaeth wrth weithredu cerbyd.  Rydych yn cytuno i indemnio a dal PayByPhoneyn ddiniwed rhag unrhyw atebolrwydd o gwbl am unrhyw niwed, colled neu anafsy'n gysylltiedig â defnyddio'r Gwasanaeth hwn neu'r Cyfrif hwn wrth weithreduunrhyw fath o gerbyd.

19. Canslo’chcyfrif

Gallwch ddewis i ganslo’r cytundeb hwn trwy gau’ch Cyfrif ar einGwefan neu Ap, drwy gysylltu â'r Ganolfan Cymorth i Gwsmeriaid briodol arestrir ar ddiwedd y Telerau ac Amodau hyn. Ni fydd y terfyniad o'r cytundebhwn yn effeithio ar unrhyw un o'n hawliau na'ch rhwymedigaethau sy'n codi o dany cytundeb hwn cyn ei derfynu ac, yn unol â'r Polisi Preifatrwydd, bydd eich Cyfrif yn aros yn eiddo ini ar bob adeg.

Efallai y byddwn yn canslo neu'n cyfyngu ar eich hawl iddefnyddio'ch Cyfrif ar unrhyw adeg os bydd y canlynol yn digwydd:

 • Adroddiadau     o ddefnydd cerdyn credyd anawdurdodedig neu anarferol sy'n gysylltiedig     â'ch Cyfrif gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, rybudd gan y banc     sy’n dyroddi’r cerdyn.
 • Adroddiadau     o ddefnydd parcio anawdurdodedig neu anarferol sy'n gysylltiedig â'ch     Cyfrif.
 • Camddefnydd     ar eich rhan o’r broses ad-daliad a ddarperir gan eich banc.
 • Lefelau     gormodol o anghydfodau neu daliadau.
 • Torri     unrhyw un o delerau'r Telerau ac Amodau hyn.
 • Pan     nad yw enw deiliad y cerdyn ar y cerdyn talu sy'n gysylltiedig â'r Cyfrif     yn cyfateb i'r enw ar y Cyfrif oni bai bod eich Cyfrif yn gysylltiedig â     dull talu busnes.
 • Ni     allwn wirio na dilysu unrhyw wybodaeth a roddwch.
 • Rydym     yn credu bod gweithgaredd ar eich Cyfrif yn peri risg credyd neu dwyll     sylweddol i ni.

Nid yw ein gallu i atal, cyfyngu neu gau eich Cyfrif yn cyfyngunac yn eithrio rhwymedi eraill a allai fod gennym os ydych fel arall yn torri'rCytundeb hwn.

20. Y gyfraith berthnasol

Trwy agor y Cyfrif, rydych yn cytuno bod cyfreithiau'rawdurdodaeth lle mae'r PayByPhone, lle mae gennych gontract a Chyfrif ynpreswylio ynddo, ac eithrio cymhwyso unrhyw egwyddorion gwrthdaro cyfreithiaua/neu reolau.  Yn achos PayByPhoneTechnologies Inc. a PayByPhone Pty. Ltd., yr awdurdodaeth berthnasol yw TalaithBritish Columbia, Canada (yn ddarostyngedig i ddarpariaethau'r Ddeddf DiogeluDefnyddwyr sy'n berthnasol i drigolion Quebec), yn achos PayByPhone US Inc. -Talaith Delaware, yr Unol Daleithiau, yn achos PayByPhone Limited – Y DeyrnasUnedig, yn achos PayByPhone SAS – Ffrainc, yn achosPayByPhone Suisse AG – y Swistir, yn achos PayByPhone Italia S.r.l. - yr Eidal,ac yn achos PayByPhone Deutschland GmbH – yr Almaen. Er gwaethaf yr uchod, rydych yn cytuno, serchhynny, i PayByPhone wneud cais am ymwared ecwitïol mewn unrhyw awdurdodaeth.Rydych hefyd yn cytuno i gydymffurfio â holl gyfreithiau, rheolau a rheoliadaulleol, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i’r rhai sy’n berthnasol i ymddygiadar-lein a chynnwys Rhyngrwyd derbyniol.

21. Eiddo deallusol

Mae holl Eiddo Deallusol yn yr Ap, y Wefan a'r Gwasanaethau ynholl eiddo i PayByPhone a'n cwmnïau cysylltiedig neu gynrychiolwyr eraill (felsy'n berthnasol) ynghyd ag unrhyw ewyllys da, deilliadau, fersiynau newydd,gwelliannau, diweddariadau, newidiadau etc. o'n Heiddo Deallusol, hyd yn oed osyw'n seiliedig yn gyfan gwbl neu'n rhannol ar eich syniadau, sylwadau,awgrymiadau, cwestiynau, ceisiadau a phethau tebyg.

Heblaw fel y nodir yn benodol yma, nid yw PayByPhone yn rhoiunrhyw berchnogaeth benodol neu ymhlyg na hawliau eraill i unrhyw EiddoDeallusol i chi a chedwir yr holl hawliau o'r fath gan PayByPhone. Rydych ynatebol am unrhyw iawndal o bob math sy'n deillio o unrhyw doriad gennych chio'n hawliau Eiddo Deallusol.

Bydd unrhyw gyfathrebiadau, gan gynnwys, heb gyfyngiad i, e-byst,lluniau, clipiau sain, fideos, graffeg a/neu ddeunydd arall a anfonir ynuniongyrchol, neu drwy gopi carbon neu fel arall gennych chi i PayByPhone neuunrhyw un o'n swyddogion, rheolwyr, gweithwyr, cynrychiolwyr, cyfreithwyr neuasiantau ac unrhyw bostiadau i'r Gwefannau yn dod yn eiddo PayByPhone wrthdrosglwyddo'r un peth. Rydych yn caniatáu’r hawl barhaus ac anghildroadwy i niddefnyddio’r un peth yn gyhoeddus neu di-gyhoeddus gan gynnwys yr wybodaethadnabyddus sydd ynddo, mewn unrhyw fodd o gwbl, am ddim.

Mae PayByPhone a marciau eraill a nodir ar ein Hap a'n Gwefan ynnodau masnach cofrestredig PayByPhone Limited neu ein cwmnïau cysylltiedig yngNghanada, yr Unol Daleithiau a gwledydd eraill. Mae graffeg, logos, penawdautudalennau, eiconau botwm, sgriptiau ac enwau gwasanaeth PayByPhone eraill ynnodau masnach neu'n becynnau o PayByPhone Technologies Inc. neu ein cwmnïaucysylltiedig. Ni chaniateir defnyddio nodau masnach a phecynnu PayByPhone mewncysylltiad ag unrhyw gynnyrch neu wasanaeth nad yw’n rhan o PayByPhone, mewnunrhyw fodd sy’n debygol o achosi dryswch ymhlith cwsmeriaid, neu mewn unrhywffordd sy’n dilorni neu’n difrïo PayByPhone. Mae’r holl nodau masnach eraillsydd ddim yn berchen i PayByPhone neu ein cwmnïau cysylltiedig sy'n ymddangosar ein Gwefan yn eiddo i'w perchnogion priodol, a all fod yn gysylltiedig âneu’n cael ei noddi gan PayByPhone neu ein cwmnïau cysylltiedig.

22. Amrywiol

Ni chewch aseinio, trosglwyddo neu is-drwyddedu’r cytundeb hwn hebgydsyniad ysgrifenedig penodol gan PayByPhone. Gallwn drosglwyddo ein hawliau odan y cytundeb hwn ar unrhyw adeg.

Mae defnyddio'r Cyfrif yn ddarostyngedig i holl reolau ac arferioncymwys unrhyw brosesydd talu, tŷ clirio, neu gymdeithas arall sy'n ymwneud âThrafodion.

Nid ydym yn ildio ein hawliau trwy oedi neu fethu â'u harfer arunrhyw adeg.

Os bydd llys yn canfod bod unrhyw un o delerau'r cytundeb hwn ynanghyfreithlon neu na ellir ei orfodi, bydd yr holl delerau eraill yn dal ynweithredol.

Os cymerwn gamau cyfreithiol yn eich erbyn oherwydd eich bod weditorri telerau’r cytundeb hwn, rhaid i chi dalu ffioedd cyfreithiwr rhesymol achostau eraill yr achos.  Ni fydd eichcyfrifoldeb am ffioedd a chostau yn fwy na'r uchafswm a ganiateir gan ygyfraith beth bynnag.

Pan fyddwch yn lawrlwytho'r Ap o’ch dyfais, efallai y dewch ardraws trwyddedau a/neu delerau defnyddio a sefydlwyd gan y ddyfais symudolhonno, gwneuthurwr offer gwreiddiol (OEM),neu wneuthurwr cerbyd at eich defnydd cyffredinol o'r ddyfais honno achymwysiadau a lawrlwythwyd ohoni. Mae’r Telerau ac Amodau hyn yn ychwanegol atdelerau telerau'r ddyfais symudol, OEM, neu wneuthurwr y cerbyd, fel bo’n briodol.

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno bod y Telerau hyn, y Polisi Preifatrwydd, y Hysbysiad Cyfreithiol, a'r Polisi Cwcis, ac, os yw'n berthnasol i chi, mae unrhyw gytundebaucredadwy wedi'u storio a thelerau ychwanegol sy'n llywodraethu Gwasanaethauopsiynol, yn gyfystyr â chytundeb cyfan y partïon i hyn sy'n ymwneud â'r pwncdan sylw, ac unrhyw gytundebau, dealltwriaethau, cynrychioliadau ac ymrwymiadaublaenorol sy'n ymwneud â phwnc o'r fath, boed ar lafar neu’n ysgrifenedig, drwyhyn yn cael eu disodli a'u terfynu yn eu cyfanrwydd ac nad ydynt o unrhyw rymnac effaith pellach.

Mae rhai tudalennau ar ein Gwefannau yn cynnwys dolenni i wefannautrydydd parti. Mae'r safleoedd trydydd parti hyn yn cael eu llywodraethu gan eudatganiadau preifatrwydd eu hunain, ac nid ydym yn gyfrifol am eugweithrediadau, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i'w harferiongwybodaeth. Dylech adolygu datganiad preifatrwydd y safleoedd trydydd partihynny cyn darparu unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy iddynt.

Ar unrhyw adeg gallem newid neu ddiddymu'r Telerau ac Amodau hyn,y Polisi Preifatrwydd, Hysbysiad Cyfreithiol, Polisi Cwcis neu unrhyw ran o'r Gwasanaethau ar unrhyw adeg.Byddwch yn cael eich hysbysu os oes unrhyw newid yn y modd a ddarperir gan ygyfraith berthnasol cyn dyddiad effeithiol y newid, gan gynnwys naill ai trwye-bost neu drwy bostio'r diweddariad hwnnw ar ein Gwefannau neu ein Hap. Maepob diwygiad, diweddariad, addasiad, amnewidiad, fersiwn neu adolygiad o’r fathyn effeithiol ar unwaith wrth eu postio ar ein Gwefan neu ein Hap. Rydych yn cytuno’nbenodol i dderbyn rhybudd o newid o'r fath trwy e-bost a anfonwyd i'r cyfeiriadpost electronig diweddaraf rydych chi wedi'i ddarparu i ni. Fodd bynnag, osgwneir y newid at ddibenion diogelwch, gallwn weithredu newid o'r fath hebrybudd o flaen llaw. Os penderfynwch nad ydych bellach yn cytuno i dderbynnewidiadau neu hysbysiadau yn electronig, gallwn ganslo neu atal y cytundebhwn, neu unrhyw nodweddion neu wasanaethau'r Cyfrif a ddisgrifir yma ar unrhywadeg. Mae pob cyfeiriad yn y Polisi Preifatrwydd hwn i’r Telerau ac Amodau,Hysbysiad Cyfreithiol, ac unrhyw faterion Gwasanaethau eraill yn gyfeiriadau atyr un peth ag y cânt eu diwygio, eu diweddaru, eu haddasu, eu hamnewid neu euhadolygu.

Os hoffech gysylltu â ni ar unrhyw adeg gyda’ch barn am einharferion preifatrwydd, neu gydag unrhyw gwestiynau sy’n ymwneud â’chgwybodaeth bersonol, gallech wneud hynny drwy gysylltu â’r Swyddog Diogelu Dataperthnasol a restrir yn Adran 15 y Polisi Preifatrwydd.

23. Canolfannau Cymorth iGwsmeriaid

Rhestrir y wybodaeth gyswllt argyfer ein Canolfannau Cymorth i Gwsmeriaid isod.  Gallwch hefyd ymweld â'n tudalen Cymorth iGwsmeriaid ar gyfer unrhyw gwestiynau, pryderon ac ymholiadau a allai fodgennych:https://support.paybyphone.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=399967

Mae PayByPhone yn eiddo i Volkswagen Finance Overseas B.V.Dyddiad Gweithredol: 2022-03-31