PayByPhone

Cookie Policy

PayByPhone gebruikt cookies, pixels en anderevergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen om beter te begrijpenhoe u met de Services omgaat, om het totale gebruik door onze gebruikers en deroutering van webverkeer op onze Services te controleren en om onze Services teverbeteren.

U kunt uw cookie-voorkeuren op elk momentbijwerken door de "Cookie-instellingen" onderaan onze website teopenen.  Houd er rekening mee dat hetbeperken van cookies de functionaliteit van onze Services kan beïnvloeden.

Wat is eencookie

Een cookie is een klein gegevensbestand datnaar uw vaste schijf wordt overgebracht. PayByPhone kan zowel sessiecookies alspermanente cookies gebruiken, voornamelijk om beter te begrijpen hoe u onzeServices gebruikt, om het totale gebruik door onze gebruikers en de routeringvan webverkeer op onze Services te controleren en om onze Services teverbeteren.

Cookies beherenen verwijderen

Als ude cookies die door onze websites of andere websites zijn ingesteld, wiltbeperken of blokkeren, kunt u dit doen via uw browserinstellingen. De'Help'-functie in uw browser geeft hier instructies voor. Houd er rekening meedat het beperken van cookies de functionaliteit van onze website kanbeïnvloeden.

Cookies die wegebruiken en waarom we ze gebruiken

Cookies zijn kleine stukjes gegevens diekunnen worden ingesloten in afbeeldingen op PayByPhone-websites, onzeapplicaties of e-mailcommunicatie. Het kan gaan om de overdracht van informatierechtstreeks aan ons, namens ons aan een andere partij of aan een andere partijin overeenstemming met ons privacybeleid. We kunnen deze technologieëngebruiken om informatie die we over u verzamelen samen te brengen.

 

Lijst met cookies

Een cookie is eenklein stukje gegevens (tekstbestand) dat een website - wanneer deze door eengebruiker wordt bezocht - aan uw browser vraagt op te slaan op uw apparaat ominformatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens. Diecookies worden door ons geplaatst en worden first-party cookies genoemd. Wegebruiken ook cookies van derden – dit zijn cookies van een ander domein danhet domein van de website die u bezoekt – voor onze reclame- enmarketingdoeleinden. We gebruiken cookies en andere tracking-technologieën voorde volgende doeleinden:

 

Strikt noodzakelijkecookies

Deze cookies zijnnodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeldin onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van uwacties die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uwprivacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browserinstellen om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen voor deze cookies,maar sommige delen van de site zullen in dat geval niet werken. Deze cookiesslaan geen persoonsgegevens op.

Cookie Subgroep
Cookies
Gebruikte cookies
secure.paybyphone.com
First Party
www.paybyphone.com
First Party
_NS, ClientSettings
Derden
__cfduid
Derden
__cfduid
Derden

Performance Cookies

Met deze cookieskunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onzesite kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's hetmeest en het minst populair zijn en hoe bezoekers op de website navigeren. Alledoor deze cookies vergaarde informatie wordt geaggregeerd en is daarom anoniem.Indien u deze cookies niet toestaat, kunnen we niet zien wanneer u onze websitehebt bezocht en kunnen we de prestaties van de website niet controleren.


Cookie Subgroep
Cookies
Gebruikte cookies
paybyphone.com
Cookies de origen

Cookie-instellingen

Services vanderden

 

PayByPhone maakt gebruik van verschillendediensten die door derden op onze Website worden gehost om onze Services televeren, zoals de hosting van ons PayByPhone-account, en om ons te helpen hetgebruik van onze Services te begrijpen. Deze services omvatten mogelijk, maarzijn niet beperkt tot, en hoeven niet noodzakelijk Google Analytics en/of Brazete zijn. Deze diensten kunnen informatie verzamelen die door uw browser wordtverzonden als onderdeel van een webpaginaverzoek, zoals cookies of uw IP-verzoek.

Bezoekers kunnen zich afmelden voor deadvertentiefuncties van Google Analytics met behulp van deAdvertentie-instellingen of via een browser-add-on die hier te vinden is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Goedgekeurde derde partijen kunnen ookcookies plaatsen wanneer u gebruikmaakt van PayByPhone Services. Derden zijnonder meer aanbieders van meet- en analysediensten, sociale-medianetwerken enadvertentiebedrijven.

 

Algemeen

We kunnen dit Cookiebeleid, de Algemenevoorwaarden, het Privacybeleid en de Juridische kennisgeving of een deelvan de services op elk moment wijzigen of intrekken. U wordt op de hoogtegebracht van elke wijziging in de manier waarop de toepasselijke wetgevingvoorziet vóór de effectieve datum van de wijziging, inclusief via e-mail ofdoor het plaatsen van een dergelijke update op onze websites. Al dezeaanpassingen, updates, wijzigingen, vervangingen, versies of herzieningen zijnonmiddellijk na het plaatsen ervan op onze website van kracht. U gaat er specifiekmee akkoord om een dergelijke kennisgeving van wijziging te accepteren op hetlaatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt. Als de wijziging echter omveiligheidsredenen wordt doorgevoerd, kunnen wij deze wijziging zondervoorafgaande kennisgeving doorvoeren. Indien u besluit dat u niet langerakkoord gaat met wijzigingen of mededelingen op elektronische wijze, kunnen wijdeze overeenkomst of de hierin beschreven kenmerken of diensten van het accountte allen tijde annuleren of opschorten.  Alle verwijzingen in ditCookiebeleid naar de Algemene voorwaarden, het Privacybeleid, de Juridischeverklaring en alle andere servicekwesties zijn verwijzingen naar hetzelfde,naargelang hun aanpassingen, updates, wijzigingen, vervangingen ofherzieningen. Allewoorden met een hoofdletter die worden gebruikt maar niet zijn uitgelegd in ditCookiebeleid worden uitgelegd in de Algemene voorwaarden.

Lees ons Privacybeleid voor meer informatieover onze privacypraktijken en contactgegevens van deGegevensbeschermingsfunctionaris van PayByPhone.

 

Klantenservicecenters

U kunt op ieder moment contact met ons opnemen met uw mening over onze privacypraktijken of met vragen die betrekking hebben op uw persoonlijke informatie door contact op te nemen met onze klantenservicecenters zoals genoemd in onze Algemene voorwaarden en het Privacybeleid.

 Ingangsdatum: 31-3-2022


Cookies  settings