PayByPhone

Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

Uwgebruik van deze website van PayByPhone (de "website") is onderworpenaan de voorwaarden van een wettelijke overeenkomst tussen u en PayByPhoneTechnologies Inc. ("PayByPhone"), in deze juridische kennisgeving("kennisgeving").

Over ons

De toepasselijke partij is afhankelijk van hetland waarin u uw Account opent en van waaruit u de website bezoekt. Voor elkvan de landen waar de dienst PayByPhone beschikbaar is, staat hieronder debetreffende partij vermeld:  

Canada - PayByPhone Technologies Inc.

Verenigde Staten - PayByPhone US Inc.

Verenigd Koninkrijk - PayByPhone Limited

Frankrijk, Monaco, Nederland, België - PayByPhone SAS

Duitsland - PayByPhone Deutschland GmbH

Zwitserland - PayByPhone Suisse AG

Italië - PayByPhone Italia S.r.l.

Deze entiteiten wordencollectief aangeduid als “PayByPhone”. Als u de site bezoekt van een land datniet wordt genoemd hierboven, is er een wettelijke overeenkomst tussen u enPayByPhone Technologies Inc. U kunt de juridische informatie aan het einde van dezepagina vinden in de landspecifieke informatie.

Toegang tot deze website

U moet zich houden aan de voorwaarden van dezekennisgeving wanneer u deze website gebruikt. Uw gebruik van de website houdtin dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze kennisgeving wordenuiteengezet. Als u niet instemt met de voorwaarden, bepalingen en beperkingendie in deze kennisgeving worden uiteengezet, kunt u geen gebruik maken van dewebsite.

Dezekennisgeving is van toepassing op uw gebruik van de website. Als u besluit eenaccount bij ons aan te maken, onze app te downloaden of op een andere maniergebruik te maken van onze mobiele diensten voor parkeerbetaling, bent uonderworpen aan de algemene voorwaarden. Het privacybeleid is van toepassing opuw gebruik van onze diensten, waaronder deze website.

Intellectueel eigendom

Alleintellectuele eigendom, inclusief patenten, handelsmerken, handelsnamen,logo's, bedrijfsnamen, merknamen, ontwerpmerken, handelsmerken, service- ofproductnamen en beschrijvingen, emblemen, copyrightvermeldingen (geregistreerdof niet-geregistreerd) (gezamenlijk de "merken"), samen met deinformatie en inhoud die wordt weergegeven, voorgesteld, gecontroleerd, ofanderszins is opgenomen in of op de website, inclusief maar niet beperkt tot:de tekst, graphics, afbeeldingen, weergaves, digitale downloads, tekeningen,video, audio, animatie, software en hun gerelateerde bestanden; de opstellinghiervan op de website; de look en feel van de website; de gebruikerservaringvan de website; de kleurencombinaties; knopvormen, maten, pictogrammen,afbeeldingen, organisatie en andere grafische elementen, inclusief alleafgeleide werken van het voorgaande (gezamenlijk de "materialen"),zoals weergegeven op de website en/of bekeken op of verkregen via deze website,zijn eigendom van PayByPhone, haar gelieerde ondernemingen, leveranciers en/ofvertegenwoordigers. U erkent en stemt ermee in dat de materialen wordenbeschermd door verschillende internationale intellectuele eigendoms- enconcurrentiewetten. Geen enkel deel van de materialen of de gegevens hierin maggeheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijkdoor ons toegestaan of uitdrukkelijk toegestaan door deze kennisgeving.

Disclaimer

Hoewel PayByPhone probeert de nauwkeurigheid enkwaliteit van de materialen op onze website te waarborgen, kunnen de materialentechnische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Deze website ende materialen worden geleverd met alle fouten op een "as is" en"als beschikbaar" basis. PayByPhone, haar moedervennootschappen,gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, distributeurs, leveranciers,licentiegevers, vertegenwoordigers, agenten of wederverkopers (gezamenlijk de"entiteiten van PayByPhone") wijzen alle garanties af, expliciet ofimpliciet, inclusief de garanties dat de website en het materiaal vrij zijn vandefecten, virusvrij en in staat om ononderbroken te werken, dat ze aan uwvereisten zullen voldoen, of dat fouten zullen worden gecorrigeerd en deimpliciete garanties dat de website en het materiaal verhandelbaar zijn, van bevredigendekwaliteit, nauwkeurig, veilig en geschikt voor een bepaald doel of een bepaaldebehoefte, of geen inbreuk maken, tenzij dergelijke impliciete garantieswettelijk niet kunnen worden uitgesloten. Geen enkel advies of geen enkeleinformatie gegeven door de entiteiten van PayByPhone zal een garantie creërenof de reikwijdte uitbreiden van enige garantie (indien van toepassing) vanwelke aard dan ook die niet kan worden afgewezen onder de toepasselijkewetgeving. Uw gebruik van deze website en de materialen is uitsluitend op eigenrisico.

 

Veranderingen aan de website

We hebben te allen tijdehet recht om elk aspect of kenmerk van de website of materialen te wijzigen,aan te passen, toe te voegen, te beëindigen of in te trekken, inclusief, maarniet beperkt tot de software, inhoud, beschikbaarheidsuren of beschikbaarheidvan de website of materialen op een bepaald apparaat, besturingssysteem of eenbepaalde communicatiedienst. Een dergelijke nieuwe versie van deze kennisgevingis van toepassing op uw gebruik van de website. U bent gebonden aan dergelijkewijzigingen en dient daarom van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om dehuidige kennisgeving opnieuw te bekijken. Ongeacht het bovenstaande zijn wijniet verplicht deze website up-to-date te houden. ndien nodig kunnen we detoegang tot deze website opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten.

Aanspraakbaarheid

Voor zover maximaal toegestaan door de wet,zullen de entiteiten van PayByPhone in geen geval aansprakelijk zijn voor enigeindirecte, speciale, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade die voortvloeituit het gebruik van, misbruik van, onvermogen tot gebruik van of vertrouwen opdeze website of materialen, inclusief maar niet beperkt tot schade voor verliesvan gebruik, gegevens, zakelijke kansen, kostenbesparingen of winst. Dezebeperking is van toepassing, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid isgebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikteaansprakelijkheid of op enige andere basis, zelfs als de entiteiten vanPayByPhone op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.Een dergelijke beperking is van toepassing, ongeacht of het essentiële doel vaneen beperkt rechtsmiddel al dan niet is bereikt en voor zover toegestaan doorde wet. Bovendien kunnen de entiteiten van PayByPhone in geen geval direct ofindirect, verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies ofschade die aan u is of zou zijn veroorzaakt in verband met het gebruik van ofhet vertrouwen op inhoud, goederen of diensten op of via websites die naar ofvan deze website worden gekoppeld.

Uw aanspraakbaarheid

U erkent dat als u inbreuken pleegt op dezekennisgeving, dit aanleiding kan geven tot rechtsvorderingen waarbij PayByPhonede voorwaarden van deze kennisgeving kan afdwingen, inclusief alle rechten dievoortvloeien uit federale en provinciale/staatswetten met betrekking totauteursrecht, handelsmerk, patenten, handelsgeheim en andere eigendomsrechten.U stemt ermee in dat, als we geen in deze kennisgeving opgenomen wettelijkrecht of rechtsmiddel uitoefenen of afdwingen (of hetwelk ons wordt verleendonder elk toepasselijk recht), dit niet zal worden beschouwd als dat wijformeel afstand doen van de rechten van PayByPhone, waarbij die rechten ofrechtsmiddelen nog steeds beschikbaar zijn voor PayByPhone.

Vrijwaringen

Ustemt ermee in ons en onze dochterondernemingen volledig en effectief tevrijwaren met betrekking tot alle verliezen, kosten (inclusief juridische enprofessionele vergoedingen), schade, gelden betaald ter schikking en andereaansprakelijkheden, voortvloeiend uit of in verband met een inbreuk door u ophet gebruik van, het bezoeken van of het verwijzen naar de website.

 

Links naar deze website

U mag geen links naar onze startpagina plaatsenzonder hier vooraf schriftelijke toestemming voor te krijgen. Na toestemmingmoet een dergelijke link worden gepresenteerd op een manier die eerlijk enlegaal is en onze reputatie niet schaadt of hier misbruik van maakt. U mag geenlink plaatsen op een manier die enige vorm van associatie of goedkeuring vanonze kant suggereert als deze niet bestaat. U mag geen link tot stand brengenvanaf een website die niet uw eigendom is.

Onzewebsite mag niet worden geframed op een andere site, noch mag u een linkplaatsen naar een ander deel van onze website dan de startpagina naschriftelijke toestemming van ons zoals waar hierboven naar is verwezen. Webehouden ons het recht voor om de toestemming voor het plaatsen van een linkzonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website waarop u een linkplaatst moet in alle opzichten voldoen aan deze juridische kennisgeving.

 

Websites en inhoud van derden

Onze site kan verwijzingen, hyperlinks en linksnaar andere websites op internet bevatten. We onderschrijven of onderhoudendeze websites of de informatie die erop wordt verstrekt niet. We biedendergelijke inhoud en links van derden als service aan onze gebruikers. Linksworden alleen ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over websitesof inhoud van derden waarnaar wordt verwezen, die toegankelijk zijn via ofbeschikbaar zijn op deze website en daarom onderschrijven, sponsoren, bevelenof aanvaarden we geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites ofinhoud van derden of voor de beschikbaarheid van dergelijke websites.PayByPhone aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voorobsceen, onjuist, lasterlijk of ander ongepast of illegaal materiaal dat zichelders op internet bevindt en toegankelijk is via of vanaf onze site, nochgeven we enige garantie of goedkeuring met betrekking tot de kwaliteit vanproducten en diensten aangeboden, gepromoot, opgenomen of gedistribueerd viawebsites van derden.

Privacy

PayByPhone respecteert uw privacy en doet eralles aan om deze te beschermen. Ons privacybeleid informeert u over onzeprivacypraktijken en over de keuzes die u kunt maken over hoe uw gegevensworden verzameld en gebruikt. U kunt het privacybeleid lezen door hier teklikken.

Wijziging van kennisgeving

U moet ter plaatse een kopie van dezekennisgeving afdrukken en in uw dossier bewaren. Gelieve echter te noteren datwe te allen tijde het recht hebben deze kennisgeving te wijzigen, aan tepassen, te herzien of te vervangen door een dergelijke gewijzigde kennisgevingop de website te plaatsen. Wij zijn niet verplicht u op de hoogte te brengenvan dergelijke wijzigingen. U bent gebonden aan dergelijke wijzigingen en dientdaarom van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om de huidige kennisgevingopnieuw te bekijken.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Dewetten van de provincie Brits Columbia, Canada zijn, zonder rekening te houdenmet de strijdigheid van wetten, van toepassing op deze overeenkomst en op elkgeschil van welke aard dan ook dat zou kunnen ontstaan tussen u en PayByPhoneof onze gelieerde ondernemingen, evenals hun opvolgers en rechtverkrijgenden. Ustemt er eveneens mee in te voldoen aan alle lokale wetten, regels envoorschriften, inclusief maar niet beperkt tot die welke gelden voor onlinegedrag en acceptabele internetinhoud. In het geval van consumenten gelden de lokalewetten van het land waar de betreffende partij gevestigd is.

Neem contact met ons op

Ingangsdatum: 31-3-2022