PayByPhone

Kaartgegevens

PayByPhoneTechnologies Inc. of een van zijn dochterondernemingen waarbij u uw Accountopent (“PayByPhone”), stelt u als houder van een Account of gebruikervan de Services in staat uw credit- of betaalkaartgegevens op te slaan (“Kaartgegevens”)bij PayByPhone om gemakkelijk voor parkeersessies te betalen zonder dat u uwKaartgegevens opnieuw in moet voeren.  Deze overeenkomst bepaalt hoe PayByPhone uwKaartgegevens opslaat en gebruikt.  

Gelieve deze overeenkomst aandachtig te lezen en een kopie tebewaren voor referentie in de toekomst (er is een koppeling naar de meestrecente versie beschikbaar op onze Website). Deze overeenkomst is van toepassing op alle Kaartgegevens die u opslaatbij PayByPhone en is een aanvulling op de Algemene voorwaarden.

1. Algemeen

In deze overeenkomst hebben termen met een hoofdletter dezelfdebetekenis als in de Algemene voorwaarden. Ze worden voor uw gemak hieronderweergegeven:

  • Account - Een account bij de     PayByPhone-parkeerservice dat door u is geopend in de app, op de website     of door te bellen naar ons klantenservicecenter.
  • ANPR – De automatische     kentekenherkenningsfunctie die (1) vóór de betaling een geabonneerd     voertuig identificeert als een voertuig dat mag parkeren op de deelnemende     parkeerfaciliteiten zonder dat er een actie die normaal gezien moet worden     uitgevoerd, moet worden ondernomen om de ingang te openen en (2) automatisch     het tijdstip van inrijden en uitrijden in en uit de deelnemende     parkeerfaciliteit registreert en de parkeerduur en de kosten van de     parkeersessie automatisch berekent met als doel het initiëren van de     betaling.
  • App - De mobiele PayByPhone-parkeerbetaalapplicatie     en andere applicaties die we kunnen ontwikkelen.
  • Autopass – De service van PayByPhone die u kunt     kiezen voor uw voertuig of voertuigen in de app, op de website of via het     klantenservicecenter, en waarmee u automatisch kunt betalen voor uw     parkeerplaats op de deelnemende parkeerfaciliteiten die ANPR ondersteunen.
  • Kaarten – Mastercard®, Visa®,     American Express® en Discover® creditkaarten en     betaalkaarten gebruikt buiten Apple Pay® of Android Pay®     om.
  • Betaalmethodes - Geaccepteerde betaalmethodes,     inclusief kaarten, andere betaalkaarten, PayPal; digitale portemonnees;     credit- en betaalkaarten die u met Apple Pay of Android Pay gebruikt en     alle andere betaalmethoden die u in de toekomst gebruikt om voor een     parkeersessie in uw account te betalen of voor gebruik met Autopass.
  • Parkeersessie - Alle parkeersessies die via de service     kunnen worden betaald.
  • Service - Een service die door PayByPhone wordt     aangeboden, waaronder Autopass, waarmee u in overeenstemming met de     algemene voorwaarden van deze overeenkomst kunt betalen voor een     parkeersessie bij deelnemende parkeerfaciliteiten door gebruik te maken     van onze App, Websites, Application Programming Interfaces (API's),     backend-technologieën, producten, services, inhoud, functies, applicaties,     IVR-systeem en eventuele toekomstige updates, wijzigingen of aanvullingen     daarop.
  • Website - Alle door PayByPhone geëxploiteerde     websites, inclusief maar niet beperkt tot https://www.paybyphone.comhttps://www.paybyphone.frhttps://www.paybyphone.co.ukhttps://www.paybyphone.ch, https://paybyphone.de, alsook eventuele opvolgers van     dergelijke websites.
  • Algemene     voorwaarden -     Algemene voorwaarden, waaronder het Privacybeleid, het Cookiebeleid en/of de Juridische kennisgeving die door u worden geaccepteerd en     aangenomen bij het openen van een Account of het gebruik van de Services     en die van toepassing zijn op uw gebruik van de Services.

Hoewel PayByPhone verschillendebetaalmethodes accepteert, is deze overeenkomst niet van toepassing op allebetaalmethodes, maar alleen op creditkaarten en betaalkaarten van Mastercard,Visa, American Express en Discover.  Dezeovereenkomst dekt alle Kaartgegevens die momenteel bij ons zijn opgeslagen enalle Kaartgegevens die u in de toekomst mogelijk toevoegt.

2. Opslaan van Kaartgegevens

Voor andere services dan Autopass

Het is niet nodig omKaartgegevens op te slaan om een Account te openen of andere Services danAutopass te gebruiken, zolang u een alternatieve Betaalmethode opgeeft die doorPayByPhone in uw rechtsgebied wordt geaccepteerd.  U kunt een Transactie nietbetalen als u niet akkoord gaat met het opslaan van Kaartgegevens en geenalternatieve Betaalmethode opgeeft.  Zelfs als u een alternatieveBetaalmethode opgeeft, kunt u voor het gemak Kaartgegevens bij onsopslaan.  Door Kaartgegevens op te slaan,kunt u eenvoudig de bijbehorende Kaarten selecteren als uw Betaalmethode voortoekomstige Parkeersessies zonder elke keer alle gegevens in te moetenvoeren.  

Dit verandert niets aan andereaspecten van uw relatie met PayByPhone. Als u uw Account of andere Services dan Autopass gebruikt om te betalenvoor een Parkeersessie, informeren wij u over het bedrag van de Transactie enselecteert u de Betaalmethode voor de Transactie om ons te machtigen het bedragin rekening te brengen, ongeacht of u Kaartgegevens heeft opgeslagen.  We verwerken de betaling pas nadat dezeacties zijn voltooid.  U blijft er ookvoor verantwoordelijk dat de geselecteerde Betaalmethode geldig is en overvoldoende saldo beschikt.

U kunt Kaartgegevens toevoegenwanneer u uw Account opent, wanneer u voor een Transactie betaalt of wanneer uuw betaalmethodes bewerkt in uw voorkeursinstellingen.  Door Kaartgegevens toe te voegen, geeft u onstoestemming om die Kaartgegevens op te slaan voor gebruik op een latertijdstip.  Als u Kaartgegevens toevoegtzonder voor een Transactie te betalen, voeren we een transactie van nul eurouit om te controleren of de Kaartgegevens geldig zijn. Mogelijk ziet u dezeactiviteit op uw creditcard- of bankafschrift.

Voor Autopass

Om een voertuig of voertuigen aante melden voor Autopass, moet u Kaartgegevens opslaan.   Andere Betaalmethoden zijn niet beschikbaarmet Autopass.  Als u op het moment dat ueen voertuig aanmeldt voor Autopass geen Kaartgegevens bij ons opslaat, kunt uAutopass niet gebruiken.

Door een voertuig aan te meldenvoor Autopass machtigt u ons om de vergoedingen die aan de deelnemendeparkeerexploitanten moeten worden betaald in rekening te brengen bij de eersteKaartgegevens die u bij ons opslaat voor andere Services dan Autopass.  Het bedrag wordt door ANPR berekend op basisvan het bedrag dat door de faciliteitsbeheerders van deelnemendeparkeerfaciliteiten is vastgesteld en wordt weergegeven en in rekening gebrachtnadat het aangemelde voertuig de deelnemende parkeerfaciliteit heeftverlaten.  

Het bedrag dat met deKaartgegevens wordt betaald, verschijnt op uw Bankafschrift als kosten bij dedeelnemende parkeerfaciliteit die de Parkeersessie verzorgt en geeft de locatievan de parkeerfaciliteit weer.  

Wanneer u Kaartgegevens aan uwaccount toevoegt zonder te betalen voor een Parkeersessie, voeren we eentransactie van nul euro uit om te verifiëren dat de Kaartgegevens geldig zijn.Mogelijk ziet u deze activiteit op uw creditcard- of bankafschrift.

Het annulerings- enrestitutiebeleid van de parkeerfaciliteit die de parkeersessie mogelijk maakten de Algemenevoorwaarden van PayByPhone wat betreft Accounts en Services zijn van toepassing opbetalingen voor Parkeersessies.

Als u Kaartgegevens bij onsopslaat, zal PayByPhone de uitgever informeren over het toevoegen en gebruikenvan de opgeslagen Kaartgegevens in overeenstemming met de voorschriften voor deverwerking van betalingen.

3. Kaartgegevens verwijderen

Om te zien welke Kaartgegevens ubij ons hebt opgeslagen, kunt u naar uw voorkeursinstellingen in de App of oponze Website gaan en uw betaalmethodes bekijken.  

U kunt opgeslagen Kaartgegevensop ieder moment verwijderen door de betaalmethodes te wijzigen in uwvoorkeursinstellingen.  Voor Autopassmoet u nieuwe Kaartgegevens verstrekken ter vervanging van de verwijderde gegevens.  Voor andere Services kan u worden gevraagd omeen alternatieve Betaalmethode op te geven ter vervanging van verwijderdeKaartgegevens.

4. Toepasselijke recht

U hebt een account bij PayByPhoneTechnologies Inc. of een van zijn dochterondernemingen, afhankelijk van hetland waarin u uw Account heeft geopend.  

Canada - PayByPhone Technologies Inc.

Verenigde Staten - PayByPhone US Inc.

Verenigd Koninkrijk - PayByPhone Limited

Frankrijk, Monaco, Nederland, België - PayByPhone SAS

Duitsland - PayByPhone Deutschland GmbH

Zwitserland - PayByPhone Suisse AG

Italië - PayByPhone Italia S.r.l.

Deze entiteiten worden collectief aangeduidals “PayByPhone”.  Dewetten van het land waarin de entiteit van uw Account zich bevindt, zonderrekening te houden met de strijdigheid van wetten, zijn van toepassing op dezeovereenkomst en op elk geschil van welke aard dan ook dat zou kunnen ontstaantussen u en PayByPhone of onze gelieerde ondernemingen, evenals hun opvolgers enrechtverkrijgenden. In het geval van PayByPhoneTechnologies Inc. is het betreffende rechtsgebied de provincie Brits-Columbia,Canada (onderhevig aan de bepalingen van de Consumer Protection Act die vantoepassing is op de inwoners van Quebec), in het geval van PayByPhone US Inc. –de staat Delaware, Verenigde Staten, PayByPhone Limited is het rechtsgebied hetVerenigd Koninkrijk, in het geval van PayByPhone SAS is het Frankrijk, in het geval van PayByPhone Suisse AG is het Zwitserland enin het geval van PayByPhone Deutschland GmbH is het Duitsland. Niettegenstaandehet bovenstaande, gaat u ermee akkoord dat het niettemin toelaatbaar is datPayByPhone in elk rechtsgebied om een billijke voorziening vraagt. U stemt ereveneens mee in te voldoen aan alle lokale wetten, regels en voorschriften,inclusief maar niet beperkt tot die welke gelden voor online gedrag enacceptabele internetinhoud.

5. Hoe we deze Overeenkomstwijzigen

We kunnen deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen of intrekken.Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat we deze intrekken.  U wordt op de hoogte gebracht van elkewijziging in de manier waarop de toepasselijke wetgeving voorziet vóór deeffectieve datum van de wijziging, inclusief via e-mail of door het plaatsenvan een dergelijke update op onze websites. Al deze aanpassingen, updates,wijzigingen, vervangingen, versies of herzieningen zijn onmiddellijk na hetplaatsen ervan op onze website van kracht. U gaat er specifiek mee akkoord omeen dergelijke kennisgeving van wijziging te accepteren op het laatstee-mailadres dat u ons hebt verstrekt. Als de wijziging echter omveiligheidsredenen wordt doorgevoerd, kunnen wij deze wijziging zondervoorafgaande kennisgeving doorvoeren. Indien u besluit dat u niet langerakkoord gaat met wijzigingen of mededelingen op elektronische wijze, kunnen wijdeze overeenkomst of de hierin beschreven kenmerken of diensten van het accountte allen tijde annuleren of opschorten.

6. Overig

U mag uw rechten onder deze overeenkomst niet overdragen zonder deuitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PayByPhone. Wij kunnen onzerechten uit hoofde van deze overeenkomst te allen tijde overdragen.

Het gebruik van het Account, inclusief Autopass, is onderworpenaan alle toepasselijke regels en gebruiken van alle betalingsverwerkers,betalingsuitvoerders of andere organisaties die betrokken zijn bij transacties.

Wij doen geen afstand van onze rechten door deze op enig momentuit te stellen of niet uit te oefenen.

Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een rechtbankonwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zullen alle andere bepalingen nogsteeds van kracht zijn.