PayByPhone

Terms & Conditions

PayByPhone biedt services aan waarmee u kunt betalen voorparkeerplaatsen in steden overal ter wereld. De volgende algemene voorwaardenzijn van toepassing op uw account en op uw gebruik van de services vanPayByPhone.

U kunt een contract en account hebben bij PayByPhone TechnologiesInc. of bij een van zijn dochterondernemingen. De toepasselijke contractpartijis afhankelijk van het land waarin u uw Account opent en waarin u uwParkeersessies uitvoert. Voor elk van de landen waar de dienst PayByPhonebeschikbaar is, staat hieronder de contractpartij vermeld:

Canada - PayByPhone Technologies Inc.

Verenigde Staten - PayByPhone US Inc.

Verenigd Koninkrijk - PayByPhone Limited

Frankrijk, Monaco, Nederland, België - PayByPhone SAS

Duitsland - PayByPhone Deutschland GmbH

Zwitserland - PayByPhone Suisse AG

Italië - PayByPhone Italia S.r.l.

Deze entiteiten worden collectief aangeduid als “PayByPhone”.  

Als u de Dienst gebruikt in een ander land dan het land waarin uuw Account hebt geopend, hebt u ook een contract met de hierboven vermeldePayByPhone-entiteit voor dat land met betrekking tot uw Parkeersessies in datland.  

Op sommige locaties in de Verenigde Staten wordt de Serviceaangeboden door PayByPhone Technologies Inc. en Parkeersessies op die locatieszijn onderworpen aan uw contract met die partij.

Op sommige locaties in Zwitserland wordt de Service aangebodendoor PayByPhone SAS en Parkeersessies op die locaties zijn onderworpen aan uwcontract met die partij.

In deze Algemene Voorwaarden wordt er uitleg gegeven over onzewederzijdse rechten en plichten met betrekking tot de services. Gelieve dezealgemene voorwaarden aandachtig te lezen en bewaar een kopie voor referentie inde toekomst.

Door uw account aan te maken, uw account of deservices te openen, te bekijken, erop te browsen of ze op een andere manier tegebruiken, gaat u ermee akkoord dat u wettelijk verplicht bent deze AlgemeneVoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid, de Juridische Verklaring en de toepasselijkewetten en regels na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden of met hetPrivacybeleid, maak dan geen account aan of gebruik de services niet.

Als u vragen hebt over de onderstaande informatie, gelieve dancontact op te nemen met ons klantenservicecenter, waarvan u de contactgegevensvindt op het einde van deze pagina. 

Inhoudsopgave

1.    Algemene voorwaarden voor de services van PayByPhone

2.     Accountinformatie

3.     Licentie en toegang tot de services

4.     Uw account gebruiken

5.     Tarieven, betaling enterugbetalingen

6.     Verificatie van transacties

7.     Onvermogen om transacties tevoltooien

8.     PayByPhone is een bedrijf voorparkeerbetaaloplossingen.

9.     Vergunningen

10.   Disclaimer van garanties voor het serviceniveau

11.   Garanties, schadeloosstellingen en aansprakelijkheidsbeperkingen

12.   Verlies, diefstal of niet-geautoriseerd gebruik

13.   Kennisgeving met informatie over uw recht om fouten aan te vechten

14.   Oplossing van geschillen en vertrouwelijke arbitrage

15.   Bekendmaking van accountinformatie aan derden

16.   Vragen i.v.m. krediet of informatie

17.   Werkdagen

18.   Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden kangevaarlijk zijn

19.   Annulering van uw account

20.   Toepasselijk recht

21.   Intellectuele eigendom

22.   Allerlei

23.   Klantenservicecenters

1. Algemene voorwaarden voor deservices van PayByPhone

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor uw gebruik van de services(inclusief de app en uw account) en zijn van toepassing op uw gebruik van deapp en de services voor elke transactie.

Dit is geen overeenkomst tussen u en een transactie-entiteit ofeen beheerder van faciliteiten, maar een overeenkomst tussen u en PayByPhone,zelfs als u tot bepaalde delen van de services toegang krijgt via een websiteof een app van derden.

Onze services zijn niet bedoeld voor personen jonger dan zestienjaar. Als uerachter komt dat een kind gebruikmaakt van onze services, gelieve dan met onscontact op te nemen via privacy@paybyphone.comen wij zullen de nodige stappen zetten om het account, zoals nodig, teverwijderen en stop te zetten.

In deze overeenkomst hebben de volgende bewoordingen de betekenisdie hieronder is aangegeven:

 • Account - Een account bij de     PayByPhone-parkeerservice dat door u is geopend in de app, op de website     of door te bellen naar ons klantenservicecenter.

·       ANPR – De automatische kentekenherkenningsfunctie die (1) vóór debetaling een geabonneerd voertuig identificeert als een voertuig dat magparkeren op de deelnemende parkeerfaciliteiten zonder dat er een actie dienormaal gezien moet worden uitgevoerd, moet worden ondernomen om de ingang teopenen en (2) automatisch het tijdstip van inrijden en uitrijden in en uit dedeelnemende parkeerfaciliteit registreert en de parkeerduur en de kosten van deparkeersessie automatisch berekent met als doel de initiatie van de betaling.

 • App -     De mobiele PayByPhone-parkeerbetaalapplicatie en andere applicaties die we     kunnen ontwikkelen.

·       Autopass – De service van PayByPhone die u kunt kiezen voor uw voertuig ofvoertuigen in de app, op de website of via het klantenservicecenter, en waarmeeu automatisch kunt betalen voor uw parkeerplaats op de deelnemendeparkeerfaciliteiten die ANPR ondersteunen.

 • Faciliteitsbeheerder - De beheerder van een parkeerfaciliteit     die de optie biedt om voor het parkeren te betalen met de     PayByPhone-service.
 • Intellectuele     eigendom -     Merken, uitvindingen, technieken, methoden, werken van auteurschap,     know-how, publiciteitsrechten, handelsgeheimen, eigendomsrechten en alle     andere intellectuele eigendomsrechten die eraan gerelateerd zijn.
 • Betaalgegevens - Gegevens van om het even welk type die     nodig zijn om betalingen uit te voeren met creditcards, betaalkaarten,     digitale portefeuilles, via de app en op de website en alle andere     betaalmethoden die nu of in de toekomst aanvaard zijn door PayByPhone met betrekking     tot om het even welke transactie.

·       Parkeerstraffen - Parkeerboetes, kennisgevingenvan overtredingen, dagvaardingen of straffen; het vastzetten van uw wiel doorde politie, het wegtakelen van uw auto, of inbeslagneming, een andereafdwinging van de parkeervereisten voor voertuigen en forfaitpost-stationnement (FPS).

2. Accountinformatie

U kunt uw account openen door de app te downloaden en teinstalleren, op de website of door contact op te nemen met het geschikteklantenservicecenter. U kunt te allen tijde uw accountprofiel wijzigen, maar ugaat ermee akkoord om uw geldige registratiegegevens te verstrekken, metinbegrip van uw contactgegevens. U mag zich niet voordoen als iemand anders ofons een valse identiteit opgeven.

U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uwaccountinformatie te allen tijde correct en actueel is. Verder gaat u ermeeakkoord om alle beperkingen van uw land en regio na te leven die mogelijk vantoepassing zijn op uw registratie bij ons. Uw account zal geldig zijn, totdat uof PayByPhone het annuleert in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden,bijvoorbeeld als uw account valse informatie bevat.

U bent als enige verantwoordelijkvoor het gebruik van uw account en u gaat ermee akkoord om ons onmiddellijk opde hoogte te stellen van niet-geautoriseerd gebruik.  

3. Licentie en toegang tot deservices

PayByPhone verleent u uitsluitend voor het gebruik in verband netonze service, een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbarelicentie voor toegang tot de services en persoonlijk gebruik van de website ende service. De licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deservice van PayByPhone, alle verzamelingen en al het gebruik van informatie,beschrijvingen of prijzen; al het afgeleid gebruik van de website of de inhoudervan; alle gedownloade of gekopieerde accountinformatie ten behoeve vananderen; of al het gebruik van datamining, robotten of dergelijkegegevensverzamelings- en extractietools. Alle materialen en informatie diebetrekking hebben op PayByPhone mogen niet gereproduceerd, gedupliceerd,gekopieerd, verkocht, opnieuw verkocht, bezocht of op een andere maniergeëxploiteerd worden voor om het even welk commercieel doeleinde zonder deexpliciete schriftelijke toestemming van PayByPhone. Al het niet-geautoriseerdgebruik beëindigt de toelating of de licentie die door PayByPhone verleend is.

U erkent en gaat ermee akkoord dat de licentie voor het gebruikvan de services onderhevig is aan de volgende beperkingen:

 • U     mag (i) uw licentie, (ii) de app, (iii) het gebruik van de services of     (iv) uw rechten onder deze Algemene Voorwaarden niet delen of toekennen,     kopiëren (behalve zoals er hierin expliciet vermeld staat), in sublicentie     geven, overdragen, leasen, verhuren, verkopen, verdelen of op een andere     manier verstrekken aan een derde.
 • U     mag de app of services of om het even welk onderdeel ervan (i) niet     wijzigen, aanpassen, vertalen, dupliceren, uit elkaar halen, decompileren,     demonteren, reverse-compileren of reverse-engineeren of een dergelijke     handeling uitvoeren voor om het even welke reden, of (ii) proberen de     onderliggende broncode of algoritmen van de app of de services te     achterhalen (tenzij de afdwinging van deze beperking verboden is onder de     toepasselijke wet en dan uitsluitend in die mate die specifiek toegestaan     is door de toepasselijke wet en nadat wij via een schriftelijke     kennisgeving redelijkerwijs van tevoren hiervan op de hoogte gesteld zijn     en we de mogelijkheid gehad hebben om hierop te antwoorden).
 • U     mag de services niet betrekken in concurrentieanalyses, benchmarking,     gebruik, evaluaties of weergaven of afgeleiden creëren op basis van de app     of services.
 • U     mag geen enkele partij, die ofwel rechtstreeks handelt of namens u,     toelaten om deze beperkingen te schenden of te overtreden.
 • U     mag geen enkele van de Algemene Voorwaarden overtreden.

4. Uw account gebruiken

Doel

U kunt het account gebruiken om te betalen voor parkeerplaatsen ineen parkeerfaciliteit die de optie biedt om te betalen met dePayByPhone-service en, indien die optie beschikbaar is in uw regio,parkeerstraffen te betalen. U kunt op onze website, in de app of door te bellennaar het klantenservicecenter toegang krijgen tot uw transacties en uw recenteaccountgeschiedenis bekijken.

Gebruik van uwaccount, wachtwoord en mobiele telefoon

Wanneer u een account opent, zal er u gevraagd worden eenvertrouwelijk wachtwoord in te voeren voor een veilige toegang tot uw account.U zult ons ook het telefoonnummer verstrekken waarmee u het account zultopenen. Het account en het wachtwoord dienen voor uw gebruik en veiligheid. Ugaat ermee akkoord:

 • het     wachtwoord niet openbaar te maken of het niet op te slaan op uw telefoon     of het op een andere manier beschikbaar te stellen aan een andere persoon.
 • het     account, het wachtwoord en uw telefoon volgens de instructies te     gebruiken.
 • ons     onmiddellijk op de hoogte te stellen van verlies, niet-geautoriseerd     gebruik of diefstal van uw account of wachtwoord.
 • ons     onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen aan en/of de     terminatie van het gebruik van uw mobiele nummer.
 • aansprakelijk     te zijn voor alle transacties die door een persoon worden uitgevoerd die     door u geautoriseerd is of de toestemming van u heeft gekregen om uw     account en/of wachtwoord te gebruiken. Als u iemand anders toelaat om uw     account te gebruiken, zullen wij en de faciliteitsbeheerder veronderstellen     dat u deze persoon geautoriseerd hebt om het account te gebruiken en zult     u verantwoordelijk zijn voor alle transacties die door die persoon     geïnitieerd worden op het account.

5. Tarieven,betaling en terugbetalingen

Tarieven

U bentverantwoordelijk voor alle toepasselijke vergoedingen, heffingen, belastingenof aanslagen met betrekking tot uw gebruik van de services. Wanneer u voor eenparkeersessie betaalt, gaat u ermee akkoord dat er naast eventueleparkeerkosten ook servicekosten in rekening kunnen worden gebracht voor dePayByPhone-service. De vereiste betaling wordt weergegeven via de services.

U bent onderhevig aan alle toepasselijke algemene voorwaarden,beperkingen en andere vereisten van betaalproviders die gerelateerd zijn aan debetaalmethode en wij zijn niet aansprakelijk voor transactiekosten, kosten vooronvoldoende middelen of enige andere kosten of vergoedingen die opgelegd wordendoor een betaalprovider met betrekking tot uw gebruik van een dergelijkebetaalprovider voor de transacties.

U begrijpt datparkeertarieven kunnen variëren ten gevolge van de parameters die ingesteldzijn door de transactie-entiteit en de faciliteitsbeheerder, zoals deparkeerlocatie, het tijdstip, de dag van de week, bijzondere evenementen en datdeze verschillen buiten onze controle vallen en mogelijk niet tijdig kunnenweergegeven worden op de app of services. We geven alle parkeerkosten en-vergoedingen door aan u en we zijn niet verantwoordelijk voor verschillen inof wijzigingen van parkeertarieven, of voor andere verschillen tussen deparkeertarieven die weergegeven worden in de app of de service en deparkeertarieven die gehanteerd worden door de transactie-entiteit of defaciliteitsbeheerder op het moment van de parkeersessie. U bent als enige verantwoordelijkvoor parkeerstraffen en voor de vaststelling van de toepasselijkeparkeertarieven voor uw parkeersessie, voordat de transactie start.

U bent ook als enige verantwoordelijk voor alle kosten envergoedingen die u oploopt in verband met uw gebruik van uw mobiel toestel omde app of de services te openen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot hetdataverbruik, tekstberichten, oververbruik van data, kosten per minuut, roamingen andere telecom- of bijkomende kosten en u erkent dat dergelijke kosten ofvergoedingen van toepassing kunnen zijn en dat u als enige verantwoordelijkbent voor dergelijke kosten en vergoedingen.

Er kan eenterugboekingsvergoeding ($ 15,00 of € 15,00 of een vergelijkbaar bedrag in eenandere valuta) in overweging worden genomen, als een poging om een transactiein rekening te brengen op uw account geweigerd wordt wegens onvoldoendemiddelen op uw geselecteerde betaalmethode, of voor de annulering van uwbetaalmethode of voor iets dergelijks.

Betaling

De betalingen moeten gebeuren in demunteenheid van het land waarin de parkeerfaciliteit zicht bevindt en zullenbetaald worden aan PayByPhone of aan de faciliteitsbeheerder, afhankelijk vande locatie van de parkeerfaciliteit. Het bedrag van de transactie omvat hettarief dat gespecificeerd is door de faciliteitsbeheerder op de datum van deservice (zoals vermeld in de parkeerfaciliteit of zoals geconfigureerd in hettarievensysteem van PayByPhone), de servicekosten voor de PayByPhone-service enalle belastingen die van toepassing zijn en in rekening gebracht worden via debetaalmethode die geselecteerd is voor het account.

Terugbetalingen

We doen onsuiterste best om te allen tijde een optimale service te verstrekken. Als u vanmening bent dat er een facturatie- of boekhoudingsfout opgetreden is, gelievedan contact op te nemen met het klantenservicecenter, waarvan u decontactgegevens op het einde van deze pagina vindt. Als de betaling, waarop defout betrekking heeft, betaald is aan de faciliteitsbeheerder, zullen wijcontact opnemen met de faciliteitsbeheerder. Als u voor om het even welke redenrecht hebt op een terugbetaling van de services die u verkregen hebt via uwaccount, gaat u ermee akkoord krediet te ontvangen op de betaalmethode die ugeselecteerd hebt op uw account, in plaats van cash. PayByPhone en defaciliteitsbeheerders geven geen terugbetalingen in cash.

Als u vragen hebt over een terugbetaling of een anderesoortgelijke kwestie, gelieve dan contact op te nemen met het betreffendeklantenservicecenter.

6. Verificatievan transacties

De details van uw transacties zullen in realtime beschikbaar zijnop uw online afschrift op uw account, in de app of op onze website. U gaatermee akkoord dat we u periodieke afschriften en andere kennisgevingen metbetrekking tot onze services elektronisch kunnen verstrekken via uw account, deapp of de website. Op de afschriften die elektronisch worden geleverd, zal elketransactie tijdens de overzichtsperiode beschreven staan. Uw afschrift zalbeschikbaar zijn in elektronisch formaat en u kunt het bekijken en onlineprinten in onze app en op de website. U kunt te allen tijde uw recentetransacties in uw account bekijken. Momenteel worden alle transacties van éénjaar weergegeven.

7. Onvermogen om transacties tevoltooien

U begrijpt dat het gebruik van de services niet garandeert dat ueen parkeerplaats krijgt en dat u pas de services activeert nadat u eenbeschikbare en geldige parkeerplaats hebt gevonden.

U begrijpt dat u als enige verantwoordelijk bent om ervoor tezorgen dat u de parkeersessie naar behoren gestart hebt voor de juisteparkeerlocatie, voordat u uw voertuig zonder toezicht achterlaat.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijkbent voor de correcte invoer van de informatie met betrekking tot uwparkeertransacties, waaronder (i) het nummer van de parkeerlocatie voor debetreffende parkeerplaats, (ii) het kentekennummer van het voertuig dat uparkeert en (iii) de informatie over de betaalmethode voor de transactie.

Als onderdeel van de services kan PayByPhone u herinneringen,waarschuwingen of kritieke kennisgevingen sturen via pushberichten,tekstberichten of e-mail. U erkent en gaat ermee akkoord dat de ontvangst vaneen dergelijk bericht niet voor 100% gegarandeerd is en dat u verantwoordelijkbent voor de tijdige activatie of deactivatie van een parkeersessie, wanneerdit mogelijk is. U erkent dat het mogelijk is dat u deze kennisgevingen nietontvangt wegens de werking, dekking en services van uw mobielnetwerkprovideren/of internetserviceprovider of wegens andere redenen en u gaat ermee akkoorddat u verantwoordelijk blijft voor de tijdige activatie, verlenging ofdeactivatie van uw parkeersessie. PayByPhone is niet aansprakelijk voor schadeen kosten die u oploopt omdat u de kennisgevingen niet tijdig ontvangen hebt ofhelemaal niet ontvangen hebt.

Wij en de faciliteitsbeheerders aanvaarden geen aansprakelijkheidvoor de voltooiing van een transactie die niet verwerkt kan worden door onzebetaalverwerkers, omdat u onvoldoende middelen beschikbaar hebt op uwbetaalmethode of wegens een andere reden.

Noch wij, noch de faciliteitsbeheerders zijn aansprakelijk jegensu voor het niet slagen in de acceptatie of afrekening op het account.

8. PayByPhone is een bedrijf voorparkeerbetaaloplossingen.

PayByPhone levert een service waarmee u in bepaalde faciliteitenkunt betalen voor uw parkeerplaats. PayByPhone bezit, beheert en onderhoudtgeen parkeerfaciliteiten en is NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DERGELIJKEFACILITEITEN OF VOOR GEBEURTENISSEN DIE ZICH VOORDOEN IN DERGELIJKEFACILITEITEN. De parkeerfaciliteiten worden beheerd door bedrijven ofoverheidsinstanties met wie PayByPhone een contractuele relatie heeft, maarPayByPhone is niet verantwoordelijk voor acties die door die bedrijven genomenworden.

U bent verantwoordelijk om alle vermelde parkeerbeperkingen na televen, waaronder de fysieke borden die parkeren op een bepaalde plek verbieden.Deze beperkingen prevaleren op de informatie die u ontvangt van PayByPhone.PayByPhone zal niet verantwoordelijk zijn voor incorrecte of tegenstrijdigeparkeerbeperkingen die aangeduid worden op borden.

9. Vergunningen en Autopass

We geven bepaalde klanten de mogelijkheid om vergunningen te kopenbij faciliteitsbeheerder en partners ('verstrekkers van vergunningen'). Eenvergunning dient als de officiële bevestiging van uw aankoop van een item datvoor verkoop wordt aangeboden door de verstrekkers van vergunningen.

De verstrekkers van vergunningen en niet PayByPhone bepalen deprijs en de beschikbaarheid van die vergunningen. De verstrekkers vanvergunningen hebben beleidslijnen, waardoor het voor ons soms verboden is omvergunningen af te geven of items te ruilen of terug te betalen, nadat eenvergunning aangekocht is. U begrijpt dat als u een vergunning koopt viaPayByPhone, u niettemin verplicht bent de regels, beleidslijnen en voorwaardenvan de desbetreffende verstrekker van de vergunning te volgen.

We bieden sommige klanten de optionele Autopass-service diebeschikbaar is in sommige landen en waarmee ze automatisch kunnen betalen vooreen parkeerplaats in de deelnemende parkeerfaciliteiten. U begrijpt dat hetgebruik van de Autopass-service onderhevig blijft aan de regels, beleidslijnenen voorwaarden van de desbetreffende faciliteitsbeheerder.

10. Disclaimer van garanties voorhet serviceniveau

Merk op dat de services slechtsbeschikbaar zijn op geselecteerde locaties en dat het mogelijk is dat ze nietaltijd beschikbaar zijn op alle locaties. Hoewel we ons best doen om de besteservice te leveren, zijn er beperkingen wat betreft de cellulaire technologieënen betaaltechnologieën die storingen kunnen veroorzaken aan de service. Gelieveer rekening mee te houden dat WE GEEN ENKELE GARANTIE BIEDEN INZAKE HET NIVEAUvan onze services.

Tenzij de wet dat anders voorziet, stelt u ons vrij en ziet u afvan verplichtingen die zouden kunnen voortvloeien uit verdedigingen, rechten enclaims die u hebt of zou kunnen hebben tegen een derde wat betreft het gebruikvan het account.

11. Garanties,schadeloosstellingen en aansprakelijkheidsbeperkingen

Disclaimerbetreffende garanties

U begrijpt dat de services geleverd worden op een 'as is'- en 'asavailable'-basis. PayByPhone doet geen beweringen of geeft geen garanties vanom het even welke aard, impliciet of expliciet, wat betreft de werking van dezeservice of de informatie, inhoud, materialen of producten die aangeboden wordenop de app of op de website. U gaat er expliciet mee akkoord dat uw gebruik vandeze website en onze service uitsluitend onder uw eigen verantwoordelijkheidvalt.

U begrijpt ook en gaat ermee akkoord dat alle gegevens, inhoud ofinformatie die gedownload worden of op een andere manier verkregen worden viahet gebruik van de app, de website of de services, waaronder virussen,verkregen zijn naar eigen keuze en op uw eigen risico en dat u als enigeverantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem ofdataverlies als resultaat van een dergelijke download.

De locatieservice 'in mijn buurt' wordt enkel als referentie aangebruikers verstrekt. Gebruikers moeten altijd de borden van PayByPhone en defaciliteitsbeheerder controleren voor het werkelijk locatienummer, voordat zeeen transactie voltooien. PayByPhone aanvaardt geen verantwoordelijkheid voorparkeersessies die geboekt zijn onder een onjuist locatienummer.

PayByPhone bezit of beheert geen parkeerfaciliteiten en baat ergeen uit en geeft bijgevolg geen garanties met betrekking tot dergelijkefaciliteiten. PayByPhone is niet aansprakelijk voor schade van om het evenwelke aard die voortvloeit uit of gerelateerd is aan een parkeerfaciliteit ofhet beheer ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, indirecte,incidentele, punitieve schadevergoedingen en gevolgschadevergoedingen dievoortvloeien uit schade aan uw voertuig, verlies van uw voertuig of verlies vanitems die achtergelaten zijn in uw voertuig of voor eventuele persoonlijkeletsels in om het even welke omstandigheden.

PayByPhone is ook niet verantwoordelijk voor parkeerstraffen die uoploopt of ontvangt, zelfs als de gebruikte services verband houden met eentransactie. U bent als enige verantwoordelijk om problemen betreffendeparkeerstraffen met de desbetreffende instanties en faciliteitsbeheerders op telossen. Wij leggen geen parkeerbeperkingen op en zijn niet in staat om deacties van derden die parkeerbeperkingen opleggen of parkeerstraffen uitgeven,te controleren.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om PayByPhone te vrijwaren, schadeloos te stellenen te verdedigen met betrekking tot elke claim, eis, rechtszaak, schuld,aansprakelijkheid, schade, kost of uitgave, met inbegrip van redelijkeadvocaatkosten en uitgaven voor de door PayByPhone geselecteerde advocaten, dievoortvloeien uit een claim van derden tegen PayByPhone met betrekking tot (i)uw overtreding van de wet; (ii) uw inbreuk op enig intellectueel eigendom ofvergelijkbare eigendomsrechten van een persoon of entiteit; (iii) eenniet-naleving of schending van uw licentie; (iv) uw ongepast of illegaalgebruik van de app of services; (v) een handeling of nalatigheid of opzettelijkwangedrag van u; (vi) een schending van uw verklaringen, garanties ofconvenanten hierin gemaakt; en (vii) het niet-naleven door u van deze AlgemeneVoorwaarden.

Beperking vanaansprakelijkheid

Door gebruik te maken van de app of services, stelt u PayByPhonevrij van alle claims die u mogelijk tegen PayByPhone hebt en die nu of hiernavoortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met het gebruik van deapp, website of services of het gebruik van de app, website of service door eenderde partij, en u scheldt deze kwijt en ziet er voor altijd van af. Verderziet u af van alle claims en verweren die voortvloeien uit of verband houdenmet een handeling, gebeurtenis of nalatigheid, en geeft u deze op. Dit omvat,zonder beperking, elke claim die nu of in de toekomst zou kunnen wordeningediend onder (i) gemeenrecht of burgerlijk recht; (ii) het beleid, depraktijken of de procedures van PayByPhone; en/of (iii) de federale, staats-,provinciale en/of lokale wetten of regelgeving.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijstPayByPhone alle garanties, expliciet of impliciet, af, inclusief, maar nietbeperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor eenbepaald doel. PayByPhone garandeert niet dat zijn app, website, zijn servers,e-mails of de door PayByPhone verzonden sms'en vrij zijn van virussen of andereschadelijke componenten. PayByPhone is niet aansprakelijk voor enigerlei schadedie voortvloeit uit het gebruik van zijn service, met inbegrip van, maar nietbeperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade.

Bepaalde wetten staan beperkingen op impliciete garanties of deuitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toe. Als deze wetten op u vantoepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingenof beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk aanvullenderechten.

12. Verlies, diefstal ofniet-geautoriseerd gebruik

U bent verantwoordelijk voor al het geautoriseerd gebruik van uwaccount. De toepasselijke wetgeving kan u beschermen tegen aansprakelijkheidvoor niet-geautoriseerde aankopen. U begrijpt dat uw account geenkredietaccount is en dat het niet beschermd wordt door de wetten terbescherming van kredietaccounts.

Laat het ons ONMIDDELLIJK weten als u denkt dat uw accountgebruikt is door een niet-geautoriseerd persoon. Telefonisch contact met onsopnemen is de beste manier om UW VERLIEZEN TE BEPERKEN. Als u denkt dat uw telefoon is gestolen, ofdat iemand het account heeft overgedragen of onjuist heeft belast zonder uwtoestemming, neem dan contact op met het betreffende klantenservicecenter dataan het einde van deze pagina wordt vermeld. Als u ons niet onmiddellijk op dehoogte stelt en u ernstig nalatig of frauduleus handelt met betrekking tot hetaccount, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Als uw telefoon of betaalmethode is opgegeven als verloren ofgestolen of als er op een andere manier mee geknoeid is, kunnen we het accountsluiten om uw en onze verliezen te beperken.

13. Kennisgevingmet informatie over uw recht om fouten aan te vechten

Neem in geval van fouten of vragen over transacties op uw accountzo snel mogelijk contact op met het betreffende klantenservicecenter datonderaan deze algemene voorwaarden wordt genoemd, ook als u denkt dat hetafschrift of het ontvangstbewijs onjuist is of als u meer informatie nodig hebtover een transactie die vermeld staat op het afschrift of het ontvangstbewijs.In de meeste gevallen zullen we u doorverbinden met de faciliteitsbeheerderwiens kosten hebben geleid tot de fout of wiens transactie heeft geresulteerdin vragen. Geschillen waarbij faciliteitsbeheerders betrokken zijn, wordenbeslecht volgens hun procedures.

Als de betwiste betaling door ons in rekening is gebracht (inplaats van door een faciliteitsbeheerder), moet u contact met ons opnemenbinnen dertig dagen nadat de transactie in kwestie aan u beschikbaar is gesteldop het online afschrift.

In die kennisgeving moet de volgende informatie staan:

 • uw     naam, gebruikersnaam en telefoonnummer of e-mailadres gebruikt voor het     account.
 • een     beschrijving van de fout of transactie waarover u twijfelt en een zo     duidelijk mogelijke uitleg waarom u denkt dat het een fout is of waarom u     meer informatie nodig hebt.
 • het     bedrag van de vermoedelijke fout in de lokale munteenheid.

Als u dit mondeling aan ons doorgeeft, is het mogelijk dat we uvragen om uw klacht of vraag binnen tien werkdagen schriftelijk aan ons terichten. Over het algemeen zullen we u de resultaten van ons onderzoek latenweten binnen tien werkdagen na ontvangst van uw kennisgeving, en zullen weeventuele fouten onmiddellijk corrigeren. Als we echter meer tijd nodig hebben,kan het tot 45 kalenderdagen duren om uw klacht of vraag te onderzoeken.

Als we besluiten dat er geen fout is gemaakt, sturen we u binnendrie werkdagen nadat we ons onderzoek hebben afgerond een schriftelijkeverklaring. U kunt om kopieën vragen van de documenten die we bij ons onderzoekhebben gebruikt.

14. Oplossing van geschillen envertrouwelijke arbitrage

Elk geschilmet betrekking tot de services die door PayByPhone worden aangeboden en datniet is opgelost in overeenstemming met de voorgaande sectie 13, zal wordenvoorgelegd aan vertrouwelijke arbitrage in Vancouver, Brits-Columbia. Behalvewanneer u op enigerlei wijze de intellectuele eigendomsrechten van PayByPhonehebt geschonden of gedreigd hebt die te schenden, kan PayByPhone eengerechtelijk bevel of een ander gepast soelaas zoeken bij om het even welkeprovinciale of federale rechtbank in de provincie British Columbia, en u stemtin met de exclusieve jurisdictie en procedures in dergelijke rechtbanken. Dearbitrage onder deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de regels diedan gelden van de Canadian Arbitration Association en wordt voorgezeten dooréén enkele arbiter. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als vonnisworden ingevoerd bij om het even welke bevoegde rechtbank. Voor zovertoegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal geen enkele arbitrage onderdeze overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een anderepartij betrokken is aangaande deze overeenkomst, hetzij via een collectievearbitrageprocedure of anderszins.

[For Germany only:

Beschwerde- und alternativeStreitbeilegungsverfahren

Der Kunde hat folgendeaußergerichtliche Möglichkeiten:

Der Kunde kann sich mit einerBeschwerde an die im Preis- und Standortverzeichnis genannte Kontaktstellewenden. Beschwerden werden von PayByPhone in Textform (z.B. per Brief, Fax oderE-Mail) beantwortet.

Die Europäische Kommission stellteine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die sie unterhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Der Kunde wird nach § 36 VSBG daraufhingewiesen, dass PayByPhone nicht verpflichtet ist, an einemaußergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren vor einerVerbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.]

15. Bekendmaking vanaccountinformatie aan derden

Afhankelijk van de toepasselijke privacywetten of andere wet- ofregelgevingen, kunnen we van tijd tot tijd informatie over u en het accountverstrekken:

 • aan     onze dochterondernemingen en aan parkeer- en betaalbedrijven waarmee we     relaties hebben.
 • als     reactie op een dagvaarding, sommatie, gerechtelijk of administratief     bevel, of andere juridische procedure waarvan wij denken dat deze onze     naleving vereist.
 • in     verband met het innen van schulden of om door ons geleden verliezen te     melden.
 • in     overeenstemming met elke overeenkomst tussen ons en een professionele,     regelgevende of disciplinaire instantie.
 • in     verband met mogelijke commerciële transacties of reorganisaties.
 • om     zorgvuldig serviceproviders en handelspartners te kunnen selecteren die     ons helpen aan uw behoeften te voldoen door onze services te leveren of     aan te bieden.
 • of zoals anders bepaald in de huidige     Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid

Lees ons Privacybeleid voormeer informatie over hoe uw informatie wordt gebruikt.

16. Vragen i.v.m. krediet ofinformatie

U autoriseert ons om krediet-, werk- en opsporende onderzoeken tedoen, die wij passend achten, in verband met de uitgifte en het gebruik van hetaccount. We kunnen informatie over het account of kredietdossier verstrekkenaan meldbureaus voor consumenten en anderen die de informatie op de juistemanier mogen ontvangen.

17. Werkdagen

Onze werkdagen zijn alle dagen behalve zaterdagen, zondagen enwettelijke feestdagen.

18. Het gebruik van een mobieletelefoon tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn

Houd er rekening mee dat hetgebruik van een mobiele telefoon of een ander toestel tijdens het rijdengevaarlijk kan zijn en we raden u aan onze service niet te gebruiken tijdenshet besturen van een voertuig. U stemt ermee in PayByPhone te vrijwaren en vrijte stellen van alle aansprakelijkheid voor schade, verlies of letsels,gerelateerd aan het gebruik van deze service of het account tijdens hetbesturen van een voertuig.

19. Annuleringvan uw account

U kunt ervoor kiezen om deze overeenkomst te annuleren door uw accountop onze website of app te sluiten of door contact op te nemen met hetbetreffende klantenservicecenter dat aan het einde van deze pagina wordtvermeld. Uwbeëindiging van deze overeenkomst heeft geen invloed op onze rechten of uwverplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst voorafgaand aan debeëindiging en, in overeenstemming met het Privacybeleid, blijftuw account te allen tijde ons eigendom.

We kunnen uw recht om uw account te gebruiken op elk momentannuleren of beperken in de volgende gevallen:

 • bij     meldingen van niet-geautoriseerd of ongebruikelijk creditcardgebruik in     verband met uw account, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,     kennisgevingen door de bank die de kaart heeft uitgegeven.
 • bij     meldingen van niet-geautoriseerd of ongebruikelijk parkeergebruik in     verband met uw account.
 • bij     misbruik door u van het terugvorderingsproces dat wordt aangeboden door uw     uitgevende bank.
 • bij     overmatig veel geschillen of terugboekingen.
 • bij     een schending van een voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden.
 • wanneer     de naam van de kaarthouder op de betaalkaart die aan het account is     gekoppeld, niet overeenkomt met de naam op het account, tenzij uw account     gekoppeld is aan een zakelijke betaalmethode.
 • wanneer     we de door u verstrekte informatie niet kunnen verifiëren of     authenticeren.
 • wanneer     we van mening zijn dat de activiteit op uw account een aanzienlijk krediet-     of frauderisico voor ons vormt.

Onze mogelijkheid om uw account op te schorten, te beperken of tesluiten, beperkt of sluit andere rechtsmiddelen die we mogelijk hebben niet uitals u anderszins in strijd handelt met deze overeenkomst.

20. Toepasselijk recht

Door het account te openen, stemt u in met de wetten van hetrechtsgebied van de PayByPhone waarmee u een contract heeft en waar het accountis gevestigd is, met uitsluiting van de toepassing van principes en/of regelsmet betrekking tot tegenstrijdige wetten.  In het geval van PayByPhone Technologies Inc.is het betreffende rechtsgebied de provincie Brits-Columbia, Canada (onderhevigaan de bepalingen van de Consumer Protection Act die van toepassing is op deinwoners van Quebec), in het geval van PayByPhone US Inc. – de staat Delaware,Verenigde Staten, PayByPhone Limited is het rechtsgebied het VerenigdKoninkrijk, in het geval van PayByPhone SAS is het Frankrijk, in het geval van PayByPhone Suisse AG is het Zwitserland enin het geval van PayByPhone Deutschland GmbH is het Duitsland.  Niettegenstaande hetbovenstaande, gaat u ermee akkoord dat het niettemin toelaatbaar is datPayByPhone in elk rechtsgebied om een billijke voorziening vraagt. U stemt ereveneens mee in te voldoen aan alle lokale wetten, regels en voorschriften,inclusief maar niet beperkt tot die welke gelden voor online gedrag enacceptabele internetinhoud.

21. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendommen in de app, op de website en in deservices zijn de exclusieve eigendommen van PayByPhone en onzedochterondernemingen of andere vertegenwoordigers (indien van toepassing) samenmet eventuele goodwill, afgeleide producten, nieuwe versies, verbeteringen,updates, wijzigingen, enz. van onze intellectuele eigendommen, zelfs als dezegeheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op uw ideeën, opmerkingen, suggesties,vragen, verzoeken en dergelijke.

Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, verleentPayByPhone u geen expliciete of impliciete eigendomsrechten of andere rechtenop enig intellectueel eigendom en al deze rechten worden door PayByPhonebehouden. U bent aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die hetgevolg is van een inbreuk door u op onze intellectuele eigendomsrechten.

Alle communicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tote-mails, afbeeldingen, audioclips, video's, grafische afbeeldingen en/of andermateriaal, die rechtstreeks of per kopie of anderszins van u naar PayByPhone ofeen van onze functionarissen, managers, werknemers, vertegenwoordigers,advocaten of agenten wordt gestuurd, en alle berichten op de websites, wordenhet eigendom van PayByPhone na de verzending ervan. U verleent ons heteeuwigdurende en onherroepelijke recht om dit materiaal zowel openbaar alsniet-openbaar te gebruiken, met inbegrip van de daarin opgenomenidentificerende informatie, op welke manier dan ook en dit kosteloos.

PayByPhone en andere merken die op onze app en website wordenvermeld, zijn geregistreerde handelsmerken van PayByPhone Limited of van onzedochterondernemingen in Canada, de Verenigde Staten en andere landen. Andereafbeeldingen, logo's, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts enservicenamen van PayByPhone zijn handelsmerken of handelsimago's van PayByPhoneTechnologies Inc. of van onze dochterondernemingen. De handelsmerken en dehandelsimago's van PayByPhone mogen niet op zo'n manier worden gebruikt insamenhang met andere producten of services die niet van PayByPhone zijn, dathet leidt tot verwarring bij de klanten of op een manier waarop PayByPhoneblaam toekomt of in diskrediet wordt gebracht. Alle andere handelsmerken diegeen eigendom zijn van PayByPhone of onze dochterondernemingen die op onzewebsite verschijnen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren, die aldan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden doorPayByPhone of onze dochterondernemingen.

22. Allerlei

U mag deze overeenkomst niet toewijzen, overdragen of insublicentie geven zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanPayByPhone. Wij kunnen onze rechten uit hoofde van deze overeenkomst te allentijde overdragen.

Het gebruik van het account is onderworpen aan alle toepasselijkeregels en gebruiken van alle betalingsverwerkers, betalingsuitvoerders ofandere organisaties die betrokken zijn bij transacties.

Wij doen geen afstand van onze rechten door deze op enig momentuit te stellen of niet uit te oefenen.

Indien een bepaling van deze overeenkomst door een rechtbankonwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zullen alle andere bepalingen nogsteeds van kracht zijn.

Als we juridische stappen tegen u ondernemen, omdat u devoorwaarden van deze overeenkomst schendt, moet u de redelijke advocaatkostenen andere proceskosten betalen. Uw aansprakelijkheid voor vergoedingen enkosten zal in geen geval het wettelijk toegestane maximum overschrijden.

Wanneer u de app downloadt op uw toestel, bent umogelijk onderworpen aan licenties en/of gebruiksvoorwaarden die door ditmobiel toestel, de fabrikant van de originele apparatuur (OEM) of devoertuigfabrikant zijn opgesteld voor uw algemeen gebruik van het toestel en deapps die u ermee hebt gedownload. Deze algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de voorwaardenvan die van het mobiel toestel, de OEM of de voertuigfabrikant, al naargelanghet geval.

U erkent en gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden,het Privacybeleid, de Juridische kennisgeving en het Cookiebeleid de volledige overeenkomst vormen van departijen hierbij met betrekking tot het onderwerp hiervan, en dat alle eerdereovereenkomsten, afspraken, verklaringen en toezeggingen met betrekking tot ditonderwerp, ofwel mondeling of schriftelijk, hierbij worden vervangen en in hungeheel beëindigd en dat ze verder niet van kracht zijn of gelden.

Sommige pagina's op onze website bevatten links naar websites vanderden. Deze websites van derden worden beheerst door hun eigenprivacyverklaringen en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun activiteiten,met inbegrip van, maar niet beperkt tot hun gegevenspraktijken. U moet deprivacyverklaring van deze websites van derden raadplegen, voordat upersoonlijk identificeerbare gegevens aan hen verstrekt.

We kunnen deze Algemene voorwaarden, hetPrivacybeleid, de Juridische kennisgeving en het Cookiebeleid of een deel van de services op elkmoment wijzigen of intrekken. U wordt op de hoogte gebracht van elke wijziging in de manierwaarop de toepasselijke wetgeving voorziet vóór de effectieve datum van dewijziging, inclusief via e-mail of door het plaatsen van een dergelijke updateop onze websites of app. Al deze aanpassingen, updates, wijzigingen,vervangingen, versies of herzieningen zijn onmiddellijk na het plaatsen ervanop onze website of onze app, van kracht. U gaat er specifiek mee akkoord om eendergelijke kennisgeving van wijziging te accepteren via e-mail naar het laatstee-mailadres dat u ons hebt verstrekt. Als de wijziging echter omveiligheidsredenen wordt doorgevoerd, kunnen wij deze wijziging zondervoorafgaande kennisgeving doorvoeren. Indien u besluit dat u niet langerakkoord gaat met wijzigingen of mededelingen op elektronische wijze, kunnen wijdeze overeenkomst of de hierin beschreven kenmerken of diensten van het accountte allen tijde annuleren of opschorten. Alle verwijzingen in deze AlgemeneVoorwaarden naar het Privacybeleid, de Juridische Verklaring en alle andereservicekwesties zijn verwijzingen naar hetzelfde, overeenkomstig hunaanpassingen, updates, wijzigingen, vervangingen of herzieningen.

U kunt om het even wanneer contact met ons opnemenmet uw mening over onze privacypraktijken of met vragen die betrekking hebbenop uw persoonlijke informatie door contact op te nemen met de desbetreffendeprivacyfunctionaris genoemd in sectie 15 van het Privacybeleid.

23. Klantenservicecenters

De contactgegevens van onzeKlantenservicecenters worden hieronder genoemd. U kunt ook naar onze klantenservicepagina gaan voor eventuele vragen,zorgen en verzoeken die u heeft:https://support.paybyphone.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=399967

Ingangsdatum 31-3-2022