PayByPhone

Privacy

PayByPhone streeft ernaar uw privacy te respecteren en alletoepasselijke gegevensbeschermingswetten en privacywetten na te leven. In ditPrivacybeleid geven we een beschrijving van hoe we uw persoonsgegevensverzamelen, gebruiken en beschermen. 

Als deel van ons engagement jegens u, verzekeren we dat uwpersoonsgegevens juist, vertrouwelijk en beveiligd blijven, geven we u toegangtot uw persoonsgegevens en kunt u ze corrigeren of verwijderen. Gelieve errekening mee te houden dat wij uw persoonsgegevens voor de verwerking zullenoverdragen naar Canada en aan bepaalde commerciële serviceproviders die zichmogelijk in andere landen bevinden.

Wanneer u een account bij ons aanmaakt of onzeservices gebruikt, gaat u akkoord met dit Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden. Elke keer dat u uw account of onzeservices gebruikt of ons informatie verstrekt, worden uw persoonsgegevensverwerkt volgens de huidige versie van dit Privacybeleid en de AlgemeneVoorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid of met de AlgemeneVoorwaarden, maak dan geen account aan of gebruik onze services niet.

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, gelievedan contact opnemen met de relevante privacyfunctionaris met de gegevens die insectie 16 worden vermeld.

De definities, bijvoorbeeld voor onze services, onzedochterondernemingen en meer, staan hieronder vermeld in sectie 11.

BIJZONDERE OPMERKINGEN BETREFFENDE KINDEREN

Onze services zijn niet bedoeld voor personen jonger dan zestienjaar.  Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderenjonger dan 16 jaar. Als u te weten komt dat uw kind ons persoonsgegevens heeftverstrekt zonder de gepaste toestemming, gelieve dan met de desbetreffendeprivacyfunctionaris via de contactgegevens in sectie 15 hieronder en we zullenstappen ondernemen om dergelijke gegevens te verwijderen en het account stop tezetten, zoals nodig geacht wordt.

Inhoudsopgave

1.     Wie verwerkt uw gegevens?

2.     Welke gegevens worden verwerkt?

3.     Waarom worden uw gegevens verwerkt?

4.     Hoe worden uw gegevens verwerkt?

5.     Met wie worden uw gegevens gedeeld?

6.     Naar wie worden uw gegevensovergedragen?

7.     Hoe worden uw gegevens veiliggehouden?

8.     Hoelang worden uw gegevens bewaard?

9.     Welke rechten hebt u met betrekkingtot uw gegevens?

10.   Definities.

11.   App-store; links naar andere websites.

12.   Toepasselijke wet.

13.   Wijzigingen aan dit beleid.

14.   Verdere vragen.

15.   Contactgegevens.

1. Wie verwerkt uw gegevens?

U kunt een contract en account hebben bij PayByPhone TechnologiesInc. of bij een van zijn dochterondernemingen, met inbegrip van, maar nietbeperkt tot PayByPhone US Inc. (Verenigde Staten), PayByPhone Limited (VerenigdKoninkrijk), PayByPhone SAS (Frankrijk, Monaco, Nederland, België), PayByPhoneSuisse AG (Zwitserland), PayByPhone Italia S.r.l. (Italie) of PayByPhoneDeutschland GmbH (Duitsland).  Deze entiteitenworden collectief aangeduid als “PayByPhone”. Detoepasselijke contractpartij is afhankelijk van het land waarin u uw Accountopent en waarin u uw Parkeersessies uitvoert, zoals uitgelegd in de Algemene voorwaarden.

Uw PayByPhone-contractpartij en PayByPhone Technologies Inc.,opgericht in Canada, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking vanuw persoonsgegevens, inclusief in het kader van de registratie voor en hetalgemeen gebruik van services, product- en systeemontwikkeling, het waarborgenvan IT-beveiliging, en voor reclame- en marketingdoeleinden.  De beheerders hebben onderling afgesprokenwie specifieke verplichtingen met betrekking tot de gegevensverwerking zalnakomen en zullen nauw samenwerken. In het bijzonder zullen zij elkaar deinformatie verstrekken die nodig is om aan hun respectieve verplichtingen tevoldoen en om de uitoefening van de rechten van betrokkenen mogelijk te maken.

U geniet wettelijke bescherming in de toepasselijke gebieden endit privacybeleid doet geen afbreuk aan die wettelijke rechten.

PayByPhone doet er alles aan om te voldoen aan alle toepasselijkeprivacywetten ("gegevensbeschermingswetten"), met inbegrip van, maarniet beperkt tot, de Canadian Personal Information Protection and ElectronicDocuments Act ("PIPEDA"), de Europese Algemene VerordeningGegevensbescherming ("AVG") en de Engelse Algemene VerordeningGegevensbescherming (“UK GDPR”).

Faciliteitsbeheerders van de locaties waar u parkeert, verwerkeneen deel van uw persoonsgegevens die betrekking hebben op de parkeersessies bijhun parkeerfaciliteiten om hen onder meer in staat stellen om parkeervalidatie,handhaving en boetes te bewerkstelligen.

Zie sectie 5 hieronder voor informatie over andere verwerkers vanuw persoonsgegevens.

2. Welke gegevens worden verwerkt?

We verzamelen en verwerken enkel persoonsgegevens die nodig zijnom een account aan te maken en om de door u verzochte service aan u te leverenen met u te communiceren.

U of iemand anders die u uw account laat gebruiken, verstrektsommige van deze gegevens rechtstreeks bij het aanmaken van een account, hetgebruiken van een service of wanneer u contact met ons opneemt voorondersteuning, waaronder: 

 • mobiel     telefoonnummer
 • e-mailadres     Kenteken van uw voertuig
 • factureringsgegevens     (zoals creditcard- en bankkaartnummers en vervaldatums) (OPMERKING: We     slaan geen CVV/CVC-beveiligingsnummers op onze servers op.)
 • wachtwoord
 • transactiegegevens     (zoals data, tijd, duur, zone en bedrag van parkeersessies)
 • details     over problemen die aangekaart zijn bij de klantenservice

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer ueen andere partij, zoals uw werkgever, toelaat om met uw account te betalenvoor parkeersessies door uw account aan het account van die persoon te koppelenen diens betaalmethode aan uw account toe te voegen, vragen we aan u of aan deeigenaar van het betaalmiddel om de volgende gegevens over u te verstrekken:

 • beroep 
 • lidmaatschap bij professionele     verenigingen
 • e-mailadres van het werk
 • unieke gebruikersnaam
 • mobiel telefoonnummer van het werk
 • functiebenaming
 • afdeling
 • naam van het kantoor
 • kostenplaats van werknemer

Het kan ook zijn dat u ons bijkomende gegevens verstrekt wanneer uervoor kiest uw account te openen aan de hand van informatie van services vanderden waarover u al beschikt, waaronder:

·      uw instellingen en aanmeldgegevens van uw toestel

·      aanmeldgegevens van een app of platform van een derde

U kunt er ook voor kiezen om ons bijkomende gegevens teverstrekken om zo een service te bekomen of communicaties van ons te ontvangen,waaronder:

 • uw     naam
 • uw adres
 • uw     postcode
 • Locatie
 • het     type voertuig
 • uw     communicatievoorkeuren
 • alle     gegevens die betrekking hebben op uw vrijwillige deelname aan onze     wedstrijden, promoties en onderzoeken, waaronder de demografische of     arbeidsgerelateerde gegevens die u met ons wenst te delen

U kunt ten alle tijde stoppen ons te voorzien van dergelijkebijkomende gegevens door uw accountinstellingen in de app of op de website tewijzigen of door contact met ons op te nemen.

We verzamelen niet rechtstreeks ook andere gegevens, wanneer onzesoftware interacties aangaat met uw toestel en wanneer we technologieën, zoalscookies en foutberichten, gebruiken. Hierbij kan het gaan om:

 • uw     IP-adres en informatie over het toestel dat u gebruikt om toegang te     krijgen tot onze services
 • dataverkeer
 • uw     Media Access Control-adres (MAC) 
 • de     naam en de versie van uw besturingssysteem
 • de     fabrikant en het model van uw toestel
 • uw     taalvoorkeuren
 • het     type en de versie van uw internetbrowser
 • de     naam en de versie van de app die u gebruikt
 • app-     en websiteverkeergegevens
 • details     over de landingspagina en de exit-pagina
 • details     van uw sessie op pagina's van de website om een onafgebroken ervaring te     kunnen bieden
 • details     van uw sessie van het openen van de app tot het boeken om een onafgebroken     ervaring te kunnen bieden
 • details     over wanneer u de app geïnstalleerd en verwijderd hebt

Gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen voor meerinformatie.

Soms verkrijgen we ook gegevens over u van derden (waaronderbeheerders van parkeerplaatsen, betalingsfaciliteiten, handhavingsinstantiesvan parkeerplaatsen en hardware-/softwareproducenten). Bijvoorbeeld:

·      wanneer u een creditcard of betaalkaart bij ons registreert omonze service te kunnen gebruiken, zullen we kaartautorisatie- enfraudescreeningservices gebruiken om te controleren of de gegevens van uw kaartovereenkomen met de andere informatie die u aan ons verstrekt hebt en of dekaart niet als verloren of gestolen opgegeven is.

·      Wanneer u kiest voor Autopass (beschikbaar in sommige landen), eenservice waarmee u automatisch kunt betalen voor uw parkeerplaats op plaatsenwaar automatische kentekenherkenning ondersteund is, zullen we van de beheerdervan de parkeerplaats het tijdstip krijgen waarop het voertuig de parkeerplaatsbinnenreed en verliet, en kan het zijn dat we van die tijdstippen een foto vanhet voertuig ontvangen.

3. Waarom worden uw gegevens verwerkt?

We verwerkenuw gegevens, zodat we u onze services kunnen aanbieden en met u kunnencommuniceren.

Onze diensten

Wanneer we uwpersoonsgegevens verwerken met betrekking tot onze services (met inbegrip van,maar niet beperkt tot de klantenservice, berichten over de veiligheid, deverwerking van betalingen, het sturen van ontvangstbewijzen en herinneringenaan het einde van de looptijd van uw parkeersessie) en met betrekking tot onzegerelateerde interne doeleinden (waaronder de administratie, het risicobeheer,de naleving, productontwikkeling, onderzoek, schuldinning, financiële audit,beveiliging en archivering), baseren we ons op de rechtmatige grond van decontractuele relatie die we met u hebben. Het is een voorwaarde voor het gebruik van onze services dat u ons depersoonlijke gegevens verstrekt die nodig zijn om een contract met u aan tegaan en uit te voeren voor de services die u selecteert en om te voldoen aanonze wettelijke verplichtingen om dergelijke services te verlenen. Zonder dezegegevens kunnen we onze verplichtingen in een contract met u niet nakomen en moetenwe weigeren het contract aan te gaan of een bestaand contract beëindigen.

Toestemming

Wanneer we uw gegevens verwerken om met u te communiceren (onderandere over onze promoties en die van onze dochterondernemingen, nieuwsbrieven,evenementen in de regio's waar u onlangs geparkeerd hebt, services diebetrekking hebben op het gebruik van voertuigen en wegen, en berichten inzakede veiligheid, doelgerichte advertenties en de marketing van services), baserenwe ons op de rechtmatige grond van uw toestemming om uw persoonsgegevens teverwerken en streven we ernaar om die toestemming op een rechtmatige manier teverkrijgen.

U kunt uw toestemming geven in de app, op de website of mondelingaan onze geautoriseerde vertegenwoordigers. Er zal u specifiek gevraagd wordenof u ervoor kiest deze communicaties te ontvangen en u kunt ervoor kiezen omsommige, alle of geen van deze communicaties te ontvangen.

Tenzij hettype gebruik noodzakelijk is voor ons om de services te verstrekken, zult u hetrecht hebben om te allen tijde uw toestemming voor een dergelijk gebruik in tetrekken (hierover meer verder in dit beleid), alsook voor alle types berichten,door u aan te melden op uw account op de website, in de app of door telefonischcontact op te nemen met ons klantenservicecenter. U hebt ook de mogelijkheid om u voor decommunicaties uit te schrijven iedere keer dat u er een ontvangt buiten de appen/of in uw App-instellingen. Houd er rekening mee dat uwbeslissing om uw toestemming te weigeren of in te trekken voor bepaaldegebruiken van uw persoonsgegevens of bepaalde types communicaties, ons vermogenom een bepaalde service of product te verstrekken, kan beperken.

Behoudens de gegevensbeschermingswetten mogen we uwpersoonsgegevens zonder uw toestemming verzamelen, gebruiken, opslaan of delenin de volgende beperkte omstandigheden:

 • wanneer     dat gevraagd wordt door lokale overheidsinstanties in noodsituaties die     het leven, de gezondheid of de persoonlijke veiligheid van een persoon in     het gedrang brengen, zoals voor noodwaarschuwingen voor tsunami's of     aardbevingen. 
 • wanneer     de persoonsgegevens beschikbaar zijn in een openbare bron (bijv. een     telefoongids).
 • om     onszelf en andere gebruikers tegen fraude te beschermen.
 • om     een vermeende inbreuk van een overeenkomst of een overtreding van de wet     te onderzoeken.
 • wanneer     een dergelijke verzameling, gebruik of onthulling van persoonsgegevens     toegestaan of vereist is door de wet.

Rechtmatig belang

Wanneer dat door de wet is toegestaan, zullen we uwpersoonsgegevens verwerken op basis van ons rechtmatig belang, bijvoorbeeldwanneer we contact met u opnemen aangaande nieuwe productaanbiedingen enwanneer we klanttevredenheidsenquêtes uitvoeren om onze services te verbeterenof wanneer we u berichten sturen met betrekking tot services gerelateerd aanparkeren, voertuigen of weggebruik. Voor dit type verwerking zullen wealtijd rekening houden met het effect van een dergelijke verwerking op uwfundamentele rechten en vrijheden, en als we van mening zijn dat decommunicatie een inbreuk vormt op uw rechten, zullen we die communicatie stopzetten.

PayByPhone Technologies Inc. handelt op basis van gerechtvaardigdbelang bij het groepsbrede gebruik van een centrale IT-infrastructuur (o.a.voor registratie en verwerking van parkeertransacties, product- ensysteemontwikkeling en het waarborgen van IT-beveiliging).

U kunt ervoor kiezen om u uit te schrijven van op het rechtmatigbelang gebaseerde communicaties door u aan te melden op uw account, op dewebsite of in de app of door uw klantenservicecenter te bellen of naar uwdesbetreffende privacyfunctionaris te schrijven met de contactgegevens insectie 15 van dit privacybeleid. Houd er rekening mee dat uw beslissing om uuit te schrijven ons vermogen om een bepaalde service of een bepaald productaan u te verstrekken, kan beperken.

4. Hoe worden uw gegevens verwerkt?

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleindenwaarvoor er een rechtmatige basis bestaat.

Sommige verwerkingsactiviteiten die geassocieerd zijn met het doelom services aan u te verstrekken, zijn onder andere:

 • uw     account aanmaken.
 • de     service uitvoeren.
 • navigatieservices     naar uw parkeerplaats verstrekken.
 • parkeerinformatie     op of in de nabijheid van uw locatie verstrekken.
 • notificaties     over het einde van uw parkeersessie naar u sturen.
 • uw     transacties mogelijk maken en verwerken en er een dossier over bijhouden.
 • optreden     als erkende verkoper voor bepaalde transacties.
 • onbetaalde     bedragen die u aan ons verschuldigd bent, innen of proberen te innen.
 • het     ontvangstbewijs van uw transacties naar u sturen.
 • u     voorzien van uw parkeergeschiedenis.
 • de     communicatie tussen u en PayByPhone mogelijk maken.
 • u     voorzien van klantenondersteuning. 
 • samenwerken     met de desbetreffende autoriteiten (bijvoorbeeld met betrekking tot uw     parkeerboetes).
 • het     gebruik van de app en de service analyseren en monitoren en uw ervaring     verbeteren en personaliseren.
 • storingen,     defecten of problemen die u mogelijk ondervindt bij het gebruik van onze     app of de services, onderzoeken en oplossen.
 • de     beveiliging van de app en de services verzekeren, fraude vermijden en onze     beleidslijnen afdwingen.
 • alle     toepasselijke wetten naleven en de wetshandhavingsinstanties helpen     volgens de toepasselijke wetgeving.
 • samenwerken     met u om uw account stop te zetten en enkel uw persoonsgegevens bewaren,     wanneer we dergelijke gegevens verplicht moeten bewaren volgens de wet of     ten gevolge van onze andere overeenkomsten.
 • antwoord     bieden op mogelijke geschillen of rechtsprocedures van om het even welke     aard tussen u en PayByPhone.
 • de     vereiste rapporten verstrekken aan onze financiële partners of     serviceproviders.
 • sets     van geanonimiseerde gegevens aanmaken voor interne, externe, commerciële     en analytische doeleinden.
 • het     uitvoeren van andere activiteiten met uw toestemming zoals uiteengezet in     de voorwaarden van de uitdrukkelijke toestemmingen die u aan ons geeft,     bijvoorbeeld het delen van gegevens om u op maat gemaakte aanbiedingen en     promoties te sturen van de Volkswagen Groep en/of derden.

Sommigeverwerkingsactiviteiten die geassocieerd zijn met het doel om met u tecommuniceren (met uw toestemming, indien nodig), zijn onder andere:

 • u     updates, kennisgevingen, aankondigingen en aanvullende informatie te     sturen met betrekking tot onze services, voertuig-, parkeer- of     weggebruikgerelateerde service- en beveiligingsberichten, of informatie     over gebeurtenissen die plaatsvinden op plaatsen waar u onlangs hebt     geparkeerd.
 • enquêtes,     wedstrijden, vragenlijsten, kortings- of beloningsprogramma's, sweepstakes     of andere promoties houden voor onze doeleinden en voor derden.
 • u     marketing- en reclamemateriaal en andere inhoud sturen en u voorzien van informatie     en advertenties over aanbiedingen, kortingen en andere voor u relevante     services of voor services waarvan wij denken dat ze u ze wel interessant     vindt.
 • u     updates, kennisgevingen, mededelingen en bijkomende informatie sturen met     betrekking tot andere producten en services of met betrekking tot     producten en services van onze dochterondernemingen of van derden.
 • enquêtes,     wedstrijden, vragenlijsten, kortings- of beloningsprogramma's, sweepstakes     of promoties houden van onze dochterondernemingen of derden.

5. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

We zullen uw persoonsgegevens nooit gebruiken of openbaar maken,tenzij we daarvoor een rechtmatige basis hebben. 

We verkopen uwpersoonsgegevens niet aan partijen die niet behoren tot PayByPhone. We zullengeen klantenlijsten of persoonsgegevens verhuren aan of uitwisselen metpartijen die niet behoren tot PayByPhone en hen er ook geen licentie voorgeven, tenzij in de gevallen die hieronder beschreven staan.

Er zullen geen persoonsgegevens gedeeld worden met derden, behalvewanneer dat vereist is om services aan u te verstrekken of wanneer u daarvooruw toestemming hebt gegeven. We mogen: 

 • uw     voertuiggegevens doorsturen naar de beheerders van parkeerplaatsen en de     handhavingsinstanties van parkeerplaatsen om uw parkeersessies te     bevestigen.
 • bepaalde     gegevens sturen aan derde serviceproviders die ons helpen bij de     uitvoering van onze services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot     websitehosting, gegevensopslag, gegevensanalyses, vastlegging van     gebeurtenissen, informatietechnologie, klantenservice, gebruikersanalytics,     e-mailbezorging, het sturen van berichten en audits en schuldinning.
 • uw     creditcard- en betaalkaartgegevens naar onze betalingsverwerkers sturen.
 • Indien     betaling voor parkeerboetes beschikbaar is als onderdeel van onze     services, kunt u uw parkeerboete en andere vereiste informatie met de     parkeerexploitanten en parkeerhandhavingsinstanties delen.
 • bepaalde     informatie naar de politie, veiligheidsdiensten, bevoegde overheids-,     intergouvernementele of supranationale instanties, bevoegde instanties,     diensten of regelgevings- of zelfregulerende instanties of organisaties of     andere derden sturen, wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat het     gepast is om samen te werken met betrekking tot onderzoeken naar fraude of     andere illegale activiteiten of mogelijke illegale activiteiten of om     onderzoek te voeren naar overtredingen van onze algemene voorwaarden.
 • bepaalde     informatie naar auditors sturen in verband met onafhankelijke audits van     onze financiële overzichten en activiteiten. Deze auditors mogen geen     persoonlijke identificeerbare informatie gebruiken voor secundaire     doeleinden.
 • uw     persoonsgegevens delen met een potentiële koper van PayByPhone (of van de     meerderheid van diens activa) of bij een fusie, reorganisatie of interne     overname.
 • gegevens     naar onze dochterondernemingen sturen, waaronder bijvoorbeeld leden van de     Volkswagen Group, zoals dat door de wet toegestaan is. Alle     persoonsgegevens die betrekking hebben op u en die wij verstrekken aan     onze dochterondernemingen, zullen door die dochterondernemingen behandeld     worden overeenkomstig dit beleid en wij zijn verantwoordelijk voor het     beheer van het gezamenlijk gebruik van persoonsgegevens.
 • geaggregeerde     statistische gegevens openbaar maken voor statistische doeleinden of voor     doeleinden die te maken hebben met publieke relaties. We mogen     bijvoorbeeld openbaar maken dat een specifiek percentage van onze     gebruikers met een blauwe auto rijdt. Deze geaggregeerde informatie is     echter niet gekoppeld aan persoonlijke informatie.
 • bepaalde     geanonimiseerde gegevens delen met derde partners die de gegevens     gebruiken om aan mobiliteit gerelateerde analytics uit te voeren,     waaronder bijvoorbeeld parkinganalytics en voorspellingen van de     bezettingsgraad, alsook rapporten over de beschikbaarheid van     parkeerplaatsen.
 • informatie     delen met de partij die met uw account betaalt voor de parkeersessies door     uw account met uw toestemming aan zijn/haar account te koppelen en zijn/haar     betaalmethode aan uw account toe te voegen.  De gedeelde informatie omvat gegevens     die van u verzameld zijn, verzamelde gegevens over de transactie voor de     parkeerplaats en andere transacties, waaronder uw financiële gegevens,     gegevens die verzameld zijn van uw mobiele toestellen en afgeleide     gegevens die gebruikt en opgeslagen worden in de PayByPhone-databases,     voor zover dergelijke gegevens betrekking hebben op het gebruik van een     betaalmethode van een derde die toegevoegd is aan uw account. De     gegevens zullen hoofdzakelijk gedeeld worden voor de verificatie van de     transacties die betaald zijn met betaalmethoden van derden en voor het     genereren van parkeeractiviteitsrapporten voor die derde.

Of we uwgegevens nu wel of niet met derden delen, u kunt alle gegevensgerelateerdeverzoeken rechtstreeks aan ons sturen.  Indiennodig zullen we het verzoek doorsturen naar eventuele relevante derden.6. Naar wie worden uw gegevens overgedragen?

We zullen uw persoonsgegevens overdragen naar PayByPhone inCanada, ongeacht in welk land u woont of vanuit welk land u de persoonsgegevensverstrekt.

De overdracht van uw persoonsgegevens verloopt op een beveiligdemanier en in naleving van de gegevensbeschermingswetten. De Europese Commissieheeft op basis van artikel 45 van de AVG vastgesteld dat Canada, hoewel nietgebonden aan de AVG, zorgt voor een adequaat niveau van bescherming vanpersoonsgegevens. Bij dit adequaatheidsbesluit is rekening gehouden met hetnationale recht van Canada, de toezichthoudende autoriteiten en deinternationale verbintenissen die het is aangegaan.

Het kan ook zijn dat we uw persoonsgegevens overdragen naar derdeleveranciers in andere landen om bepaalde delen van onze service aan u tekunnen verstrekken. In onze overeenkomsten met deze partijen eisen we van hendat ze uw persoonsgegevens beschermen en dat ze de gegevensbeschermingswettennaleven. 

Uw persoonsgegevens kunnen toegankelijk zijn voor regelgevings- enwetshandhavingsinstanties en voor de nationale veiligheidsdiensten van dierechtsgebieden en kunnen openbaar gemaakt worden in overeenstemming met dewetten van die landen.

8. Hoe worden uw gegevens veilig gehouden?

We hebben de gepaste technische en organisatorischebeschermingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermentegen niet-geautoriseerde toegang, verzameling, gebruik, openbaarmaking,kopieën, wijzigingen, verwijdering of soortgelijke risico's. 

PayByPhone past de volgende beveiligingsmaatregelen toe:

 • alle     persoonsgegevens van gebruikers worden elektronisch opgeslagen in een     versleutelde database van PayByPhone die beschermd wordt door een     firewall.
 • De     service van PayByPhone wordt gehost op een beveiligde serveromgeving die     gebruikmaakt van een firewall en andere geavanceerde technologieën om     storingen of toegang van buitenaf te vermijden.
 • De     fysieke toegang tot de database waarin de persoonsgegevens opgeslagen zijn     en tot de servers waarop de service van PayByPhone gehost wordt, wordt     24/7 bewaakt door bewakingspersoneel dat enkel geautoriseerd personeel     toelaat tot de database en enkel personeel dat die toegang nodig heeft, is     toegelaten.
 • PayByPhone     voldoet aan niveau 1 van de PCI-gegevensbeveiligingsnorm met een robuust     beveiligingsproces voor de gegevens van betaalkaarten en andere     persoonsgegevens, waaronder de preventie, detectie en geschikte reactie op     beveiligingsincidenten. 
 • De     parkeertransacties die via onze services verwerkt worden, worden     versleuteld aan de hand van x-bit-SSL-technologie (Secure Socket Layer)     (bijvoorbeeld 128-bit).
 • PayByPhone     gebruikt de geschikte beveiligingsmaatregelen bij het vernietigen van de     persoonsgegevens van klanten, zoals het verwijderen van elektronisch     opgeslagen informatie. 

We zullen onze beveiligingsbeleidslijnen en -maatregelen constantevalueren en updaten volgens de technologische veranderingen om te verzekerendat uw persoonsgegevens continu beveiligd zijn. 

9. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

PayByPhone zal uw gegevens bewaren in overeenstemming met dewetten inzake gegevensbescherming.

We zullen uw persoonsgegevens (waaronder de informatie diebetrekking heeft op elke parkeersessie en op elke transactie) bewaren voorzolang dat redelijkerwijs nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoorde informatie verzameld is of voor zolang dat vereist is door de wet.

Als u bij ons een account aanmaakt, zullen weuw persoonsgegevens bijhouden voor zolang dat account bestaat. Als u uwaccount sluit, zullen we uw account in onze database markeren als 'gesloten',maar is het mogelijk dat we bepaalde informatie nog bewaren voor zolang datnodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen, ofwel voor een periodevan tien jaar, hetgeen het kortst is.

10. Welke rechten hebt u met betrekkingtot uw gegevens?

Volgens de verwerkingsovereenkomst tussen uw PayByPhone-contractpartijen PayByPhone Technologies Inc., is uw PayByPhone-contractpartijverantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen met betrekking tot derechten van betrokkenen.

U kunt contact opnemen met de relevante lokale privacyfunctionarisop het adres vermeld in sectie 16 voor verzoeken met betrekking tot dehieronder beschreven rechten.  Het staatu ook vrij om uw rechten als betrokkene tegen PayByPhone Technologies Inc. tedoen gelden bij de contactpersoon vermeld in de eerste regel van sectie 16hieronder.

Elk verzoek kan schriftelijk bij PayByPhone worden ingediend ofdoor contact op te nemen met de klantenservice. U moet voldoende detailsverstrekken om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben teidentificeren. Het is mogelijk dat PayByPhone u verzoekt om uw identiteitte verifiëren. PayByPhone zal het verzoek binnen 30 werkdagen behandelen of uschriftelijk op de hoogte stellen van een verlenging als er extra tijd nodig isom aan het verzoek te voldoen. 

Toegang

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens ente weten hoe PayByPhone ze gebruikt en aan wie PayByPhone ze bekend maakt. Dezeregel is onderhevig aan bepaalde beperkte uitzonderingen. 

We kunnen dit recht uitoefenen door u toegang te geven tot uwaccount op de website of de app. U kunt ook contact met ons opnemen met eenverzoek tot toegang tot uw persoonsgegevens en we zullen alle redelijke stappenondernemen om u bij te staan bij uw legitiem verzoek tot toegang.

Het is mogelijk dat PayByPhone niet in staat is om antwoord tegeven op een verzoek voor toegang tot uw gegevens. Als een verzoek volledig ofgedeeltelijk geweigerd wordt, zullen we u schriftelijk op de hoogte stellenover de redenen voor die weigering en over welke verdere stappen u nog kuntondernemen.

Rectificatie

U hebt het recht om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juistzijn.

We leveren de redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat depersoonsgegevens van al onze gebruikers juist en volledig blijven. Als u een accounthebt, voorzien we u van de tools waarmee u de persoonsgegevens die met uwaccount geassocieerd zijn, kunt bekijken en wijzigen. U kunt ons ook verzoekenom uw persoonsgegevens te corrigeren. 

Als er aangetoond is dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledigzijn, zullen we voor zover dat praktisch haalbaar is en zodra dat haalbaar is,uw persoonsgegevens corrigeren en de gecorrigeerde gegevens sturen naar alleorganisaties waaraan we de persoonsgegevens tijdens het voorbije jaar hebbenbekend gemaakt.  Als er geen correctiewordt uitgevoerd, zullen we uw verzoek tot correctie bijhouden in uwdossier. 

Verwijdering

U hebt het recht om van PayByPhone de verwijdering van uwpersoonsgegevens te verkrijgen.  

U kunt teallen tijde uw account verwijderen in de app. In dat geval worden uw gegevensmet betrekking tot en gekoppeld aan de creatie van het account verwijderd. Uzal een nieuw account moeten aanmaken en uw persoonlijke gegevens opnieuwmoeten toevoegen. Vanwege wettelijke verplichtingen kunnen we mogelijk nietalle gegevens onmiddellijk verwijderen.

U kunt ons ookverzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien u om verwijderingvraagt van uw persoonsgegevens, zullen we de commercieel redelijke inspanningenleveren om uw persoonsgegevens uit onze bestanden te wissen. Het kan echterzijn dat we niet in staat zijn sommige van uw persoonsgegevens te verwijderen,als het gaat om persoonsgegevens die nog steeds nodig zijn voor de doeleindenwaarvoor ze verzameld zijn of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wekunnen ook de geanonimiseerde gegevens die we voorheen verzameld hebben toen uuw account nog had, bewaren, gebruiken en delen.

Toestemming intrekken (wanneer deverwerking gebaseerd is op toestemming)

Zoals hierboven vermeld, kunt u, wanneer PayByPhone zich baseertop toestemming als wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens,uw toestemming te allen tijde intrekken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

 • voor     bepaalde soorten sms-berichten of e-mails kunt u uw voorkeuren wijzigen in     de toestemmingen van uw account via de instellingen in de app. 
 • voor     e-mails kunt u klikken op de link 'Uitschrijven' in de e-mail. 
 • voor     pushberichten kunt u de instelling op uw mobiel toestel wijzigen.
 • voor     cookies op de website kunt u de instructies in uw browser volgen. 
 • voor     de verzameling van locatiegegevens kunt u uw locatietoegang tot onze app     wijzigen aan de hand van de instellingen van uw mobiel toestel en door uw     accountinstellingen aan te passen. 

Gelieve er rekening mee te houden dat het wijzigen van uwtoestemming kan resulteren in een wijziging aan uw services en ervaring.

Een klacht indienen

U hebt het recht om met PayByPhone te communiceren over eventueleproblemen die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De gegevensbeschermingsfunctionaris is verantwoordelijk om teverzekeren dat PayByPhone dit Privacybeleid en de gegevensbeschermingswettennaleeft. U moet alle klachten, bezorgdheden of vragen over de nalevingdoor PayByPhone schriftelijk sturen naar de privacyfunctionaris, van wie u decontactgegevens hieronder vindt. 

U kunt ookschrijven naar de Privacy Commissioner van Canada of naar de toezichthoudendeinstantie voor privacy in uw land. 

11. Definities

 • Account - Een account bij de     PayByPhone-parkeerservice dat door u is geopend in de app, op de website     of door te bellen naar ons klantenservicecenter.
 • Geanonimiseerde gegevens - Anonieme, statistische of geaggregeerde     gegevens op een gedeïdentificeerde basis (zoals anonieme locatiegegevens,     inschrijvingsaantallen, informatie over demografische groepen, enz.) in     een vorm die de identificatie van een specifieke gebruiker niet mogelijk     maakt. 
 • ANPR – De automatische     kentekenherkenningsfunctie die (1) vóór de betaling een geabonneerd     voertuig identificeert als een voertuig dat mag parkeren op de deelnemende     parkeerfaciliteiten zonder dat er een actie die normaal gezien moet worden     uitgevoerd, moet worden ondernomen om de ingang te openen en (2)     automatisch het tijdstip van inrijden en uitrijden in en uit de     deelnemende parkeerfaciliteit registreert en de parkeerduur en de kosten     van de parkeersessie automatisch berekent met als doel de initiatie van de     betaling.
 • App - De mobiele     PayByPhone-parkeerbetaalapplicatie en andere applicaties die we kunnen     ontwikkelen.
 • Autopass – De service van PayByPhone die u kunt     kiezen voor uw voertuig of voertuigen in de app, op de website of via het     klantenservicecenter, en waarmee u automatisch kunt betalen voor uw     parkeerplaats op de deelnemende parkeerfaciliteiten die ANPR ondersteunen.
 • Cookies - De kleine gegevensbestanden op uw     computer of op andere toestellen die bestaan uit cookies, pixeltags, e-tags,     'flashcookies' of andere lokale opslagelementen, verstrekt door uw browser     of geassocieerde applicaties.
 • Privacyfunctionaris - De persoon die aangesteld is als     verantwoordelijke om te verzekeren dat PayByPhone dit Privacybeleid en de     toepasselijke privacywetten naleeft en van wie de contactgegevens vermeld     staan in de onderstaande sectie. 
 • Faciliteitsbeheerder - De beheerder van een parkeerfaciliteit     die de optie biedt om voor het parkeren te betalen met de     PayByPhone-service.
 • Parkeerstraffen - Parkeerboetes, kennisgevingen van     overtredingen, dagvaardingen of straffen; het vastzetten van uw wiel door     de politie, het wegtakelen van uw auto, of inbeslagneming; of een andere     afdwinging van de parkeervereisten voor voertuigen. 
 • Parkeersessie - De parkeerservice die u verkrijgt van     een faciliteitsbeheerder binnen de transactie.  De details van een parkeersessie kunnen     bestaan uit: locatie, kenteken, begintijd parkeersessie, eindtijd     parkeersessie en zijn normaal gezien gekoppeld aan een betaling.
 • Betaalgegevens - Gegevens van om het even welk type die     nodig zijn om betalingen uit te voeren met creditcards, betaalkaarten,     digitale portefeuilles, via de app en op de website en alle andere     betaalmethoden die nu of in de toekomst aanvaard zijn door PayByPhone met     betrekking tot om het even welke transactie.
 • Persoonsgegevens - Gegevens die betrekking hebben op een     geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Een     identificeerbaar natuurlijk persoon is iemand die direct of indirect geïdentificeerd     kan worden, vooral door verwijzing naar een identificator, zoals een naam,     identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator. Merk     op dat niet alle persoonlijke informatie die gedeeld wordt met PayByPhone,     beschouwd wordt als persoonsgegevens.
 • Services - Alle services die door PayByPhone     worden aangeboden, waaronder die services waarmee u in overeenstemming met     de algemene voorwaarden kunt betalen voor een parkeersessie bij     deelnemende parkeercliënten, waaronder Autopass, door gebruik te maken van     onze app, websites, Application Programming Interfaces (API's),     backend-technologieën, producten, services, inhoud, functies, applicaties,     IVR-systeem, PayByPhone Portal, PayByPhone Business Portal en eventuele     toekomstige updates, wijzigingen of aanvullingen daarop.
 • Website - Alle     door PayByPhone geëxploiteerde websites, waaronder https://www.paybyphone.comhttps://www.paybyphone.frhttps://www.paybyphone.co.ukhttps://www.paybyphone.ch, https://paybyphone.de, https://www.pbp.it/, alsook eventuele opvolgers van dergelijke     websites.
 • Algemene     voorwaarden -     Onze Algemene Voorwaarden die door u worden geaccepteerd en     aangenomen bij het openen van een account of het gebruik van de services     en die van toepassing zijn op uw gebruik van de app en de services.
 • Transacties – Iedere keer dat u aan de hand van onze     app of services een transactie voor een parkeersessie start, betaalt,     eindigt of uitvoert.

12. App-store; links naar andere websites

Uw app-store (bijv. iTunes of Google Play) kan bepaalde informatieverzamelen met betrekking tot uw gebruik van de app, zoals persoonsgegevens,betaalgegevens, geolocatiegegevens en andere op het gebruik gebaseerdegegevens. Wij hebben geen controle over de verzameling van dergelijkeinformatie door een appstore van een derde partij en een dergelijke verzamelingof gebruik zal onderhevig zijn aan de toepasselijke privacybeleidslijnen vandie derde.

Sommige pagina's op de website en de app bevatten links naarwebsites van derden. Deze websites van derden worden beheerst door hun eigenprivacyverklaringen en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun activiteiten,met inbegrip van, maar niet beperkt tot hun gegevenspraktijken. U moet deprivacyverklaring van deze websites van derden raadplegen, voordat upersoonlijk identificeerbare gegevens aan hen verstrekt. PayByPhone is nietverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op die websites vanderden. We bevelen u ten sterkste aan geen persoonlijke informatie te delenover uw account op socialmediawebsites of in apps van derden die niet vanPayByPhone zijn, waaronder uw accountnummer of wachtwoord.

13. Toepasselijk recht

Alle zaken die betrekking hebben op dit Privacybeleid, vallen inalle opzichten onder de wetten van de exclusieve jurisdictie van de bevoegderechtbanken en alle geschillen zijn onderhevig aan die jurisdictie. Diebevoegde rechtbanken bevinden zich in het rechtsgebied waarin de PayByPhone bijwie u een overeenkomst en een account hebt, gedomicilieerd is, met uitsluitingvan de toepassing van tegenstrijdigheden tussen wetsconflictprincipes en/ofregels.  In het geval van PayByPhoneTechnologies Inc. is het betreffende rechtsgebied de provincie Brits-Columbia,Canada (onderhevig aan de bepalingen van de Consumer Protection Act die vantoepassing is op de inwoners van Quebec), in het geval van PayByPhone US Inc. –de staat Delaware, Verenigde Staten, PayByPhone Limited is het rechtsgebied hetVerenigd Koninkrijk, in het geval van PayByPhone SAS is het Frankrijk, in hetgeval van PayByPhone Suisse AG is het Zwitserland en in het geval vanPayByPhone Deutschland GmbH is het Duitsland. Niettegenstaande het bovenstaande, gaat u ermee akkoord dat het niettemintoelaatbaar is dat PayByPhone in elk rechtsgebied om een billijke voorzieningvraagt. U gaat er ook mee akkoord om alle lokale wetten, regels envoorschriften na te leven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot die welkevan toepassing zijn op online gedrag en aanvaardbare internetinhoud.  

14. Wijzigingen aan dit beleid

We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde aanpassen, updaten,wijzigen, vervangen of herzien door deze updates te communiceren aan u en ze oponze website te plaatsen. Al deze aanpassingen, updates, wijzigingen,vervangingen, versies of herzieningen zijn onmiddellijk na het plaatsen ervanop onze website van kracht. Alle verwijzingen in dit Privacybeleid naar de Algemene Voorwaarden, de Juridische Verklaring en alle andereservicekwesties zijn verwijzingen naar hetzelfde, naargelang hun aanpassingen,updates, wijzigingen, vervangingen of herzieningen.

15. Verdere vragen

U kunt om het even wanneer contact met ons opnemen met uw meningover onze privacypraktijken of met vragen die betrekking hebben op uwpersoonlijke informatie door een e-mail te sturen naar de adressen hieronder.

16. Contactgegevens

Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris vanPayByPhone:


 Laatst bijgewerkt: 31-3-2022